Zawieszenie postępowania z mocy prawa - OpenLEX

Wiśniewski Paweł, Zawieszenie postępowania z mocy prawa

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zawieszenie postępowania z mocy prawa

Zawieszenie postępowania z mocy prawa

Zawieszenie postępowania z mocy prawa

Zawieszenie postępowania z mocy prawa sąd skład orzekający sąd skład orzekający czy sąd zaprzestał czynności? dalsze prowadzenie postępowania podjęcie postępowania wystąpienie siły wyższej zawieszenie postępowania z mocy prawa podejmowanie czynności celem podjęcia postępowania ustąpienie siły wyższej tak nie

Krok: wystąpienie siły wyższej

Siłą wyższą określa się zdarzenie zewnętrzne, które ma charakter nadzwyczajny i któremu nie można zapobiec.

Przykładami siły wyższej są:

– stan klęski żywiołowej (powódź, pożar, epidemia, itp.),

– wojna,

– zamieszki,

– awaria budynku, która uniemożliwia dostęp do niego.

Krok: czy sąd zaprzestał czynności?

Przeszkoda w podejmowaniu czynności musi się odnosić do wszystkich sędziów danego sądu, a nie tylko do sędziego (sędziów) wyznaczonego do rozpoznania sprawy.

Nie zachodzi przyczyna zawieszenia postępowania z mocy prawa, gdy skutki siły wyższej odnoszą się wyłącznie do stron, np. uniemożliwiając im podejmowanie czynności procesowych, w tym stawiennictwo w sądzie.