Wiśniewski Paweł, Zawieszenie postępowania (wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Zawieszenie postępowania (wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego)

Zawieszenie postępowania (wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego)

Zawieszenie postępowania (wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego)

Zawieszenie postępowania (wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego) sąd skład orzekający przewodniczący sąd skład orzekający przewodniczący badanie zasadności wniosku oddalenie wniosku podjęcie postępowania z udziałem następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy badanie formalne wniosku otrzymanie informacji zawieszenie postępowania możliwy przebieg postępowania otrzymanie informacji otrzymanie wniosku usuwanie braków formalnych pisma procesowego zwrot wniosku strona strona zgłoszenie się / wskazanie następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy wniosek o podjęcie postępowania wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego zasadny bezzasadny nie spełnia wymagań spełnia wymagania nieusunięte usunięte

Krok: wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

Zarządca sukcesyjny może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej lub prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Zarządca sukcesyjny działa w imieniu własnym, lecz na rzecz właściciela przedsiębiorstwa w spadku (art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1629)).

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1629), zarząd sukcesyjny wygasa z:

1) upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, jeżeli w tym okresie żaden ze spadkobierców przedsiębiorcy nie przyjął spadku ani zapisobierca windykacyjny nie przyjął zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo albo udział w przedsiębiorstwie, chyba że zarządca sukcesyjny działa na rzecz małżonka przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku;

2) dniem uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, jeżeli jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny nabył przedsiębiorstwo w spadku w całości;

3) dniem nabycia przedsiębiorstwa w spadku w całości przez jedną osobę, o której mowa w art. 3 pkt 3;

4) upływem miesiąca od dnia wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG, chyba że w tym okresie powołano kolejnego zarządcę sukcesyjnego;

5) dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;

6) dniem dokonania działu spadku obejmującego przedsiębiorstwo w spadku;

7) upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego stanowi obligatoryjną przyczynę zawieszenia postępowania z urzędu.

Krok: zawieszenie postępowania

Postanowienie zaskarżalne zażaleniem do sądu drugiej instancji (art. 394 § 1 pkt 5 k.p.c.). Patrz również Wniesienie zażalenia

W sentencji postanowienia wskazuje się przepis stanowiący podstawę prawną rozstrzygnięcia (art. 1781 k.p.c.).

Jeżeli sąd dowiaduje się o okolicznościach skutkujących wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego oraz o następcach prawnych zmarłego przedsiębiorcy, to powinien wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania i jednocześnie o jego podjęciu. Zawieszenie postępowania z mocą wsteczną chroni bowiem stronę przed niekorzystnymi skutkami czynności procesowych lub konsekwencjami upływu terminów w okresie, w którym istniała przyczyna zawieszenia.

Zawieszając postępowanie, sąd z urzędu uchyla orzeczenia wydane po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego, chyba że nastąpiło to po zamknięciu rozprawy (art. 174 § 2 k.p.c.). Uchyleniu podlegają zarówno postanowienia kończące i niekończące postępowanie, jak i wyroki. Nie ma przy tym znaczenia czy chodzi o wyrok wstępny, częściowy, zaoczny czy końcowy. Natomiast w wypadku wyroku łącznego wydanego w połączonych sprawach dotyczących różnych podmiotów podlega on uchyleniu tylko w zakresie rozstrzygnięcia odnoszącego się do zarządcy sukcesyjnego.

Zawieszenie postępowania i uchylenie orzeczeń nie wchodzi jednak w grę po prawomocnym zakończeniu postępowania (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 25 maja 2018 r., I CSK 673/17, Lex nr 2508611).

Skutki zawieszenia postępowania:

– odwołanie przez przewodniczącego wyznaczonej rozprawy, bądź odroczenie rozprawy przez sąd, gdy przyczyna zawieszenia ujawniła się na rozprawie,

– wstrzymanie biegu terminów sądowych i ustawowych (art. 179 § 2 k.p.c.),

– sąd podejmuje jedynie czynności mające na celu podjęcie postępowania albo zabezpieczenie powództwa lub dowodu (art. 179 § 3 zd. pierwsze k.p.c.),

– czynności stron, niezwiązane z podjęciem postępowania albo zabezpieczeniem powództwa lub dowodu, nie wywołują skutków, aż do chwili podjęcia postępowania (art. 179 § 3 zd. drugie k.p.c.).