Piaskowska Olga Maria, Zawieszenie postępowania w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zawieszenie postępowania w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Zawieszenie postępowania w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Zawieszenie postępowania w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Zawieszenie postępowania w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa strona pozwana strona pozwana śmierć mężczyzny, który uznał dziecko sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający otrzymanie powództwa w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa zawieszenie postępowania w toku postępowania otrzymanie informacji o śmierci mężczyzny, który uznał dziecko

Krok: otrzymanie powództwa w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

W myśl art. 78 § 1 k.r.o. mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. W razie uznania ojcostwa przed urodzeniem się dziecka już poczętego bieg tego terminu nie może rozpocząć się przed urodzeniem się dziecka.

Termin na wytoczenie powództwa to termin zawity, wobec tego po jego upływie wygasa możliwość wytoczenia powództwa; termin ten nie ulega przywróceniu przez sąd (por. orzeczenie SA w Lublinie z dnia 23 kwietnia 1997 r., I ACa 89/97, Apel.-Lubl. 1997, nr 4, poz. 23).

Dziecko może żądać ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, jeżeli uznający mężczyzna nie jest jego ojcem. Z żądaniem tym dziecko może wystąpić po dojściu do pełnoletniości, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia.

Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie może być wytoczone ani przez matkę dziecka, ani przez mężczyznę, który uznał ojcostwo.

Mężczyzna, który uznał ojcostwo, wytacza powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko dziecku.

Matka wytacza powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa przeciwko dziecku i mężczyźnie, który uznał ojcostwo, a jeżeli mężczyzna ten nie żyje - przeciwko dziecku.

Dziecko wytacza powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa przeciwko mężczyźnie, który uznał ojcostwo i przeciwko matce, a gdy matka nie żyje - tylko przeciwko temu mężczyźnie. Jeżeli mężczyzna ten nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

Powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka, nawet w przypadku, gdy pozostawiło ono zstępnych.

Krok: śmierć mężczyzny, który uznał dziecko

Śmierć mężczyzny, który uznał dziecko w toku postępowania o ustalenie bezskuteczności uznania, powoduje czasowe wstrzymanie biegu tego postępowania.