Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 21 listopada 2013 r.
Autorzy:

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego ze względu na wszczęcie postępowania w sprawie istnienia lub wysokości dochodzonej należności pieniężnej

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego ze względu na wszczęcie postępowania w sprawie istnienia lub wysokości dochodzonej należności pieniężnej

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego ze względu na wszczęcie postępowania w sprawie istnienia lub wysokości dochodzonej należności pieniężnej

W przypadku niektórych należności pieniężnych może dojść do wszczęcia postępowania w sprawie istnienia lub wysokości dochodzonej należności pieniężnej. Postępowanie egzekucyjne zostaje wówczas zawieszone z chwilą otrzymania przez organ egzekucyjny zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu ostatecznego zakończenia takiego postępowania stanowi formę ochrony interesu zobowiązanego. Nie zawiesza się postępowania egzekucyjnego, jeżeli postępowanie egzekucyjne toczy się na podstawie decyzji nieostatecznej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności (art. 32a § 4 u.p.e.a.).

Wierzyciel może złożyć uzasadniony wniosek o kontynuowanie postępowania egzekucyjnego (art. 32a § 2 u.p.e.a.). W przypadku braku takiego wniosku jest możliwe dokonanie zabezpieczenia przez organ egzekucyjny działający z urzędu lub na wniosek wierzyciela (art. 32a § 3 u.p.e.a.).

W przypadku uprzedniego wystąpienia do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o odzyskanie należności pieniężnych organ egzekucyjny informuje to państwo o wszczęciu postępowania oraz wskazuje, w jakim zakresie należność pieniężna objęta wnioskiem nie została zaskarżona (art. 32b § 1 u.p.e.a.). Państwo udzielające pomocy wstrzymuje wówczas egzekucję należności w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania w sprawie istnienia lub wysokości dochodzonej należności pieniężnej. Polski organ egzekucyjny może wystąpić z wnioskiem o podjęcie środków zabezpieczających zaskarżoną część należności pieniężnych na zasadach określonych w ustawie o wzajemnej pomocy lub z uzasadnionym wnioskiem o dalsze odzyskiwanie tych należności (art. 32b § 2 u.p.e.a.).

Krok: otrzymanie informacji o wszczęciu postępowania w sprawie istnienia lub wysokości dochodzonej należności pieniężnej

Wierzyciel otrzymuje informację o wszczęciu postępowania w sprawie istnienia lub wysokości dochodzonej należności pieniężnej. Może to być postępowanie sądowe lub administracyjne. Tryb oraz forma powiadomienia wierzyciela zależą od rodzaju wszczętego postępowania.

Krok: zaprzestanie dalszych czynności

Jeżeli postępowanie egzekucyjne toczy się na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na podstawie decyzji nieostatecznej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, to wszczęcie postępowania w sprawie istnienia lub wysokości dochodzonej należności pieniężnej nie powoduje zawieszenia postępowania egzekucyjnego w trybie art. 32a § 1 u.p.e.a.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?