Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 1153[10] k.p.c.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 1153[10] k.p.c.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 1153[10] k.p.c.

Niniejsze postępowanie dotyczy spraw egzekucyjnych prowadzonych na podstawie orzeczenia sądu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ugody zawartej przed takim sądem lub dokumentu urzędowego sporządzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które dotyczy sprawy alimentacyjnej i jest wykonalne w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, oraz któremu została w Polsce nadana klauzula wykonalności (art. 115310 k.p.c.).

Do wymienionych tytułów stosuje się przepisy rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Krok: złożenie wniosku o zawieszenie postępowania

Krok: badanie warunków formalnych wniosku

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku dłużnika jest sąd egzekucyjny właściwy na ogólnych zasadach dla danego sposobu egzekucji również wtedy, gdy wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 8 u.k.s.e. (H. Pietrzkowski, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego pod red. T. Erecińskiego, Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2012, s. 231; H. Ciepła, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego pod redakcją H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego, Tom IV, Warszawa 2011, s. 269).

Jeżeli dłużnik błędnie skierował wniosek do komornika sądowego, ten na podstawie art. 800 k.p.c. powinien przekazać wniosek sądowi.

Wniosek nie podlega opłacie, albowiem żaden przepis nie przewiduje jej pobrania (art. 3 ust. 1 u.k.s.c.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację