Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 października 2017 r.
Autorzy:

Zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty

Zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty

Zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty

W niektórych przypadkach emeryt lub rencista, który chce dorobić do emerytury lub renty, musi liczyć się z jej zmniejszeniem lub zawieszeniem. Dzieje się tak w przypadku, gdy jego przychód przekracza określone prawem kwoty.

Krok: uzyskanie informacji o podjęciu przez emeryta lub rencistę pracy zarobkowej

Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu z uwagi na osiągnie przez emeryta lub rencistę przychodów z innego tytułu niż emerytura lub renta. Z przepisów regulujących zasady zawieszania lub zmniejszania emerytur i rent, wynika jednak, że nie dotyczy to wszystkich świadczeniobiorców.

Ważne!

Przepisów o zawieszeniu lub zmniejszeniu emerytury lub renty z uwagi na osiąganie przychodów z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego nie stosuje się do renty inwalidy wojennego, renty z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia, rent rodzinnej po ww. inwalidach, renty inwalidy wojskowego związanej ze służbą wojskową oraz renty rodzinnej po takim inwalidzie.

Krok: czy przychód jest przychodem z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego?

Pierwszą okolicznością, która ma wpływ na to, czy świadczeniobiorca osiągający dodatkowe przychody podlega przepisom regulującym zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty jest źródło tych przychodów. Do zawieszenia lub zmniejszenia emerytury lub renty może bowiem prowadzić tylko osiąganie przychodów z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Oznacza to, że emeryt lub rencista osiągający przychody z działalności, która nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego nie musi się obawiać, że jego świadczenie zostanie zawieszone, czy też zmniejszone.

Ważne!

Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się:

1. zatrudnienie (tj. stosunek pracy, praca nakładcza, praca na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia),

2. służbę (np. służby w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej) lub inną pracę zarobkową (np. członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, sprawowanie mandatu posła lub senatora, współpraca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność),

3. prowadzenie pozarolniczej działalności (np. pozarolnicza działalność gospodarcza).

Ustając, czy dana działalność podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego należy mieć na uwadze przede wszystkim treść art. 6 u.s.u.s., w którym zostały wskazane osoby fizyczne, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Należy jednak zauważyć, że za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w rozumieniu u.e.r. została uznana również służba w formacjach mundurowych pomimo to, że za wyjątkiem funkcjonariuszy Służby Celnej, funkcjonariusze tych służb nie podlegają ubezpieczeniom społecznym.

Przepisy regulujące zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty stosuje się również do:

1. emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą,

2. osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty lub wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu (np. przedsiębiorców posiadających ustalone prawo do emerytury) (art. 104 ust. 4 u.e.r.).