Wiśniewski Paweł, Zawieszenie lub ograniczenie przez sąd postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 1153(14) pkt 3 k.p.c.

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Zawieszenie lub ograniczenie przez sąd postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 1153(14) pkt 3 k.p.c.

Zawieszenie lub ograniczenie przez sąd postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 1153(14) pkt 3 k.p.c.

Zawieszenie lub ograniczenie przez sąd postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 1153(14) pkt 3 k.p.c.

Niniejsze postępowanie dotyczy spraw egzekucyjnych prowadzonych na podstawie europejskich nakazów zapłaty wydawanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej, których wykonalność została stwierdzona w tych państwach na podstawie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (art. 115314 pkt 3 k.p.c.).

Stanowią one tytuły wykonawcze w Rzeczypospolitej Polskiej bez potrzeby nadawania im klauzuli wykonalności (art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. Urz. UE L 399 z 30.12.2006 r., s. 1 ze zm.) oraz art. 115314 pkt 3 k.p.c.

sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający badanie warunków formalnych wniosku usuwanie braków formalnych pisma procesowego zwrot wniosku wysłuchanie dłużnika i wierzyciela uzależnienie wykonania tytułu wykonawczego od złożenia zabezpieczenia przez wierzyciela możliwy sposób rozstrzygnięcia oddalenie wniosku ograniczenie postępowania egzekucyjnego do środków zabezpieczających zawieszenie postępowania dłużnik dłużnik złożenie wniosku o zawieszenie lub ograniczenie postępowania egzekucyjnego nie spełnia wymagań spełnia wymagania braki nieusunięte braki usunięte

Krok: złożenie wniosku o zawieszenie lub ograniczenie postępowania egzekucyjnego

Krok: badanie warunków formalnych wniosku

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku dłużnika jest sąd egzekucyjny właściwy na ogólnych zasadach dla danego sposobu egzekucji również wtedy, gdy wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 771) (tak na gruncie obowiązującego do dnia 9 stycznia 2015 r. art. 8201 k.p.c. H. Pietrzykowski, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego pod red. T. Erecińskiego. Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2012, s. 231; H. Ciepła, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego pod redakcją H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego, t. IV, Warszawa 2011, s. 269).

Jeżeli dłużnik błędnie skierował wniosek do komornika sądowego, ten na podstawie art. 800 k.p.c. powinien przekazać wniosek sądowi.

Wniosek nie podlega opłacie, albowiem żaden przepis nie przewiduje jej pobrania (art. 3 ust. 1 u.k.s.c.).