Musiał Krzysztof J., Zawieszenie działalności gospodarczej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 26 kwietnia 2023 r.
Autorzy:

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania. Podczas zawieszenia można uniknąć wielu kosztów i obowiązków, w związku z czym przedsiębiorcy aktywnie korzystają z tej możliwości. Jednocześnie jednak prawidłowe korzystanie z instytucji zawieszenia wymaga znajomości zasad prawnych.

Zawieszenie działalności gospodarczej przedsiębiorca przedsiębiorca zawieszenie związane z rodzicielstwem (!) zawieszenie  dokonywane przez  wszystkich  wspólników zawieszenie KRS (!) zawieszenie  działalności  gospodarczej wykonanie działalności gospodarczej (!) (!)  niezatrudnianie  pracowników wybór formy wykonywania działalności gospodarczej zawieszanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne (!) zawieszenie  według zasad  ogólnych działalność indywidualna spółka cywilna inne formy w trybie p.p. w trybie u.s.u.s.

Krok: wykonanie działalności gospodarczej

Na mocy art. 3-4 ustawy z 6.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.) - dalej p.p. - działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Przedsiębiorcą jest zaś osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Wykonywanie działalności gospodarczej jest z oczywistych względów podstawowym warunkiem zawieszenia takiej działalności.

Krok: (!) niezatrudnianie pracowników

Co do zasady warunkiem umożliwiającym zawieszenie działalności gospodarczej jest niezatrudnianie pracowników. Nie stanowi natomiast przeszkody do zawieszenia działalności gospodarczej korzystanie z pracy innych osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zawiesić działalność gospodarczą może również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie:

1) macierzyńskim;

2) na warunkach urlopu macierzyńskiego;

3) wychowawczym;

4) opiekuńczym,

5) rodzicielskim (pod warunkiem, że nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu).

Zawieszenie działalności gospodarczej podczas urlopu wychowawczego może się jednak okazać pułapką prawną. Jeżeli bowiem pracownik korzystający z ww. urlopów w okresie zawieszenia działalności:

1) zakończy urlop lub

2) złoży wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, to pracownik ten ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Powyższe oznacza, że pracownik, wiedząc o zawieszeniu działalności gospodarczej, może np. złożyć wniosek o rezygnacji z urlopu wychowawczego - na mocy art. 1863 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.), a pracodawca musi przywrócić pracownika do pracy najpóźniej po 30 dniach. Nie oznacza to „odwieszenia” działalności, ale pracodawca będzie obowiązany do wypłaty wynagrodzenia przestojowego do końca okresu zawieszenia.

Uwaga! Ryzyko: Uwaga! Ryzyko podatkowe: Jeżeli pracownik przerwie urlop związany z rodzicielstwem, a pracodawca nie odwiesi działalności gospodarczej, to będzie obowiązany wypłacać pracownikowi wynagrodzenie przestojowe przez cały okres zawieszenia.