Zawiadomienie poprzez ogłoszenie publiczne - OpenLEX

Kędziora Robert, Zawiadomienie poprzez ogłoszenie publiczne

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Zawiadomienie poprzez ogłoszenie publiczne

Zawiadomienie poprzez ogłoszenie publiczne

Zawiadomienie poprzez ogłoszenie publiczne

Znaczenie przepisów k.p.a. dotyczących zawiadomienia w formie publicznego obwieszczenia sprowadza się do określenia podstawowych reguł tego sposobu doręczeń stosowanych wówczas, gdy przepis szczególny nie określa w sposób odmienny lub wyczerpujący wszystkich elementów niezbędnych dla skuteczności zawiadomienia. Omawiana instytucja ma charakter nadzwyczajny, stanowi odstępstwo od zasad przyjętych w art. 39-48 k.p.a., dlatego obowiązkiem organu stosującego tę formę powiadamiania jest wykazanie, że spełnione zostały przesłanki zawarte w przepisie przewidującym ten sposób doręczenia (por. wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2009 r., II OSK 939/08, LEX nr 563566).

Zawiadomienie poprzez ogłoszenie publiczne organ organ zawiadamianie stron na zasadach ogólnych pisemne uprzedzenie stron o publicznym ogłaszaniu czy liczba stron przekracza 20? doręczenie uważa się za dokonane czy przepis szczególny dopuszcza publiczne ogłoszenie? udostępnienie pisma w BIP konieczność zawiadomienia stron o czynnościach organu dopuszczalne formy ogłoszenia publiczne obwieszczenie inna zwyczajowo przyjęta forma publicznego ogłoszenia upływ 14 dni tak nie tak nie

Krok: konieczność zawiadomienia stron o czynnościach organu

Reguły zawiadamiania stron o czynnościach organu normują zasadniczo przepisy art. 39-48 k.p.a., z których wynika obowiązek doręczania pism za pokwitowaniem. Zanim jednak organ przystąpi do doręczania pism stronom na zasadach ogólnych, powinien uprzednio zweryfikować, czy w konkretnym przypadku nie zachodzą podstawy zastosowania szczególnego trybu, jakim jest instytucja publicznego ogłoszenia z art. 49–49b k.p.a.

Krok: czy przepis szczególny dopuszcza publiczne ogłoszenie?

Przewidziane w art. 49 k.p.a. zawiadomienie o czynnościach organu w formie ogłoszenia, możliwe jest w przypadku, gdy taką formę przewiduje przepis szczególny. Przepis szczególny może formułować taką formę zawiadomienia jako obligatoryjną (np. art. 5a ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) albo fakultatywną (np. art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Zakres przedmiotowy ogłoszenia, o którym mowa w art. 49 k.p.a., nie został ograniczony. Obejmuje zarówno „decyzje”, jak i wszystkie „inne czynności organu” (np. postanowienia, zawiadomienia). W aspekcie podmiotowym ogłoszenie kierowane jest do „stron” postępowania. Przepis art. 49 k.p.a. wprowadza uproszczony tryb zawiadamiania. Nie ogranicza natomiast prawa strony do informacji. Dlatego też przedmiotem ogłoszenia powinna być treść czynności, a nie sama informacja o fakcie jej podjęcia.