Kędziora Robert, Zawiadomienie organizacji społecznej o postępowaniu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zawiadomienie organizacji społecznej o postępowaniu

Zawiadomienie organizacji społecznej o postępowaniu

Zawiadomienie organizacji społecznej o postępowaniu

Zasadą wynikającą z kodeksu postępowania administracyjnego jest udział w postępowaniu administracyjnym jego stron (czyli podmiotów, których interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo które żądają czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek). Udział w postępowaniu organizacji społecznych nie wynika z istnienia po ich stronie własnego interesu prawnego, lecz przemawia za tym wyłącznie interes społeczny.

Udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym ma m.in. zagwarantować, że będzie ono prowadzone bezstronnie, w interesie społecznym.

Zawiadomienie organizacji społecznej o postępowaniu organ organ brak zawiadomienia zawiadomienie organizacji społecznej o postępowaniu wszczęcie postępowania czy istnieje obowiązek zawiadomienia z mocy prawa? badanie potencjalnego zainteresowania organizacji społecznej weryfikacja celów statutowych ocena interesu społecznego nie tak zainteresowana niezainteresowana uzasadniające udział nie uzasadniające udziału jest brak

Krok: wszczęcie postępowania

Wszczęcie postępowania następuje na zasadach ogólnych (na żądanie strony, z urzędu) i nie ma żadnego związku z procedurą zawiadomienia organizacji społecznej o postępowaniu. Organ, wszczynając postępowanie, nie bierze pod uwagę zawiadamiania organizacji społecznej jako przesłanki wszczęcia postępowania.

Krok: czy istnieje obowiązek zawiadomienia z mocy prawa?

W przypadku gdy z mocy przepisów prawa materialnego wynika obowiązek zawiadomienia organizacji społecznej o postępowaniu administracyjnym, niezależnie od stanowiska organu w tej sprawie jego obowiązkiem będzie zawiadomić organizację społeczną.