Ambroziewicz Maciej, Zawiadomienie o wszczęciu kontroli zakładu pracy przez Państwową Inspekcję Pracy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Zawiadomienie o wszczęciu kontroli zakładu pracy przez Państwową Inspekcję Pracy

Zawiadomienie o wszczęciu kontroli zakładu pracy przez Państwową Inspekcję Pracy

Zawiadomienie o wszczęciu kontroli zakładu pracy przez Państwową Inspekcję Pracy

Kontrola pracodawcy będącego przedsiębiorcą, co do zasady, może być wszczęta tylko po uprzednim doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu kontroli, przy czym przepisy u.s.d.g., dość precyzyjnie określają moment przeprowadzenia samej kontroli w stosunku do dnia doręczenia zawiadomienia. Zgodnie bowiem z art. 79 ust. 4 u.s.d.g., kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeśli natomiast kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, to wtedy wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Wyjątek stanowią przypadki wszczynania kontroli z uwagi na bezpośrednie zagrożenia życia lub zdrowia, jak również gdy przedmiotem kontroli jest kwestia legalności zatrudnienia.

Zawiadomienie o wszczęciu kontroli zakładu pracy przez Państwową Inspekcję Pracy pracodawca pracodawca (!) udostępnienie  dokumentacji oraz  dostępu do  pomieszczeń powzięcie informacji o przeprowadzeniu kontroli PIP wpuszczenie inspektora na teren zakładu pracy inspektor pracy inspektor pracy zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

Krok: zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

Stosownie do postanowień art. 79 u.s.d.g., inspektor PIP jest obowiązany zawiadomić przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli, chyba że przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia, a także gdy przedmiotem kontroli jest kwestia legalności zatrudnienia.

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Uwaga!

Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się w książce kontroli przedsiębiorcy i protokole kontroli.

Krok: wpuszczenie inspektora na teren zakładu pracy

Inspektor pracy, zgodnie z art. 26 ust. 4 u.p.i.p., jest upoważniony do swobodnego poruszania się po terenie podmiotu kontrolowanego bez obowiązku uzyskiwania przepustki oraz jest zwolniony od rewizji osobistej, także w przypadku, jeżeli przewiduje ją wewnętrzny regulamin podmiotu kontrolowanego.