Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zawiadomienie o potrzebie przesłuchania świadków testamentu ustnego

Zawiadomienie o potrzebie przesłuchania świadków testamentu ustnego

Zawiadomienie o potrzebie przesłuchania świadków testamentu ustnego

Krok: w ciągu 6 miesięcy od chwili otwarcia spadku

Sąd spadku nie może przesłuchać w charakterze świadka testamentu ustnego osoby wskazanej po upływie sześciu miesięcy od otwarcia spadku (art. 952 § 3 k.c.; por. wyrok SN z dnia 13 maja 2003 r., V CKN 186/01, OSNC 2004, nr 7–8, poz. 121).

Określony w art. 952 § 3 k.c. termin do stwierdzenia treści testamentu ustnego przez zgodne zeznania świadków jest zachowany, jeżeli przewidziane w art. 661 § 1 k.p.c. zawiadomienie ze wskazaniem osób i adresów świadków testamentu zostało wniesione do sądu spadku w terminie sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku, choćby świadkowie zostali przesłuchani przez sąd już po upływie tego terminu. Uchybienie tego terminu powołuje bezskuteczność testamentu ustnego (por. wyrok SN z dnia 27 czerwca 1969 r., III CZP 31/69, OSNC 1970, nr 2, poz. 23).

Krok: możliwy przebieg postępowania

Kto dowie się o śmierci spadkodawcy oraz o tym, że treść testamentu ustnego nie została spisana, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sąd spadku oraz podać imiona, nazwiska i adresy świadków testamentu, jeżeli okoliczności te są mu znane.

Obowiązek, o którym mowa w tym przepisie dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, organów władzy publicznej, w tym również organy wymiaru sprawiedliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację