Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Zawiadomienie o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy

Zawiadomienie o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy

Zawiadomienie o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy

Procedura wskazuje zasady, na jakich składane jest zawiadomienie o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy.

Krok: podatnik zamierza dokonać zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy

Z początkiem 2020 r. do ustaw o podatkach dochodowych oraz do ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) – dalej o.p., zostały dodane przepisy określające sankcje z tytułu dokonywania płatności na rachunki spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u., czyli spoza białej listy. Sankcje te polegają na:

1) wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów kwot płatności dokonanych na rachunki spoza tego wykazu – zob. procedura Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy;

2) ustalaniu przychodów z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy – zob. procedura Ustalanie przychodu z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy;

3) odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w VAT (zob. art. 117ba § 12 o.p.) – zob. procedura Odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe w przypadku dokonywania zapłaty na rachunek spoza białej listy.

Sankcje te może wyłączyć dokonanie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek, który nie jest wskazany na białej liście.

Krok: sporządzenie zawiadomienia

Zawiadomienie o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy powinno być dokonywane na formularzu ZAW-NR. Zawiadomienie to zawiera w szczególności:

1) numer identyfikacyjny, firmę (nazwę) oraz adres siedziby albo, w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – adres miejsca zamieszkania, podatnika, który dokonał zapłaty należności;

2) dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwę albo imię i nazwisko oraz adres);

3) numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności;

4) wysokość należności zapłaconej przelewem na rachunek, o którym mowa w pkt 3, i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek.

WZÓR - ZAWIADOMIENIE ZAW-NR

Krok: złożenie zawiadomienia w terminie 3 dni (w okresie w obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w terminie 14 dni) od dnia zlecenia przelewu

Omawiane zawiadomienie powinno zostać złożone do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego (do 30.06.2020 r. był to naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla wystawcy faktury) w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu (do 30.06.2020 r. były to 3 dni od dnia zlecenia przelewu). Termin ten jest wydłużony do 14 dni w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii związanych z pandemią koronawirusa wskazany termin jest wydłużony do 14 dni. Wynika to z 15zzn ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.).

Do obliczania tego terminu stosuje się przepisy art. 12 o.p. Z przepisów tych wynika m.in., że jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło (zob. art. 12 § 1 o.p.), jak również, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy – za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej (zob. art. 12 § 5 o.p.).

Zawiadomienie może być składane przez podatników bezpośrednio w urzędzie skarbowym kierowanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wysyłane w formie papierowej lub przesyłane w formie dokumentu elektronicznego. Należy przy tym przypomnieć, że z art. 12 § 6 o.p. wynika, iż termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;

2) nadane w polskiej placówce pocztowej Poczty Polskiej lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;

3) złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;

4) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;

5) złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.