Zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji - OpenLEX

Wiśniewski Paweł, Zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 10 kwietnia 2014 r.
Autorzy:

Zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji

Zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji

Zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji

Zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji dłużnik dłużnik złożenie do sądu skargi na czynność komornika możliwy przebieg postępowania brak reakcji żądanie okazania tytułu wykonawczego organ egzekucyjny organ egzekucyjny okazanie dłużnikowi oryginału tytułu wykonawczego zawiadomienie o wszczęciu egzekucji

Krok: zawiadomienie o wszczęciu egzekucji

Zawiadamiając dłużnika o wszczęciu egzekucji, organ egzekucyjny doręcza mu także sporządzony przez siebie odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3 k.p.c. oraz dokonuje pouczeń, o których mowa w art. 805 § 1 i 11 k.p.c.

W związku z powyższym należy uzupełnić wyrażony w orzecznictwie pogląd, że doręczenie przez sąd odpisu wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji czyni zadość obowiązkowi doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, jeżeli wniosek ten zawiera istotne elementy, jakie powinny być przytoczone w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 805 k.p.c. (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 1987 r., III CZP 58/87, OSNCP 1989, nr 4, poz. 59), o stwierdzenie, iż w takim wypadku wraz z odpisem wniosku należy dłużnikowi doręczyć również sporządzony przez sąd odpis tytułu wykonawczego oraz dokonać pouczenia, o którym mowa w art. 805 § 1 i k.p.c.

Nieprawidłowa jest więc praktyka doręczania wierzycielowi dodatkowego odpisu postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu celem doręczenia go dłużnikowi przez organ egzekucyjny, skoro z wyraźnego brzmienia art. 805 § 1 k.p.c. wynika, że dłużnik powinien otrzymać jedynie odpis tytułu sporządzony przez organ egzekucyjny. Potwierdza to również treść art. 7942 § 1 k.p.c., zgodnie z którym, wydane na posiedzeniu niejawnym postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności doręcza się wyłącznie wierzycielowi Jedynie w wypadku postępowania o wykonanie zabezpieczenia organ egzekucyjny doręcza obowiązanemu postanowienie sądu w przedmiocie zabezpieczenia równocześnie z przystąpieniem do wykonania postanowienia (por. art. 740 § 1 k.p.c.).

Krok:

Od chwili doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji biegnie termin dla dłużnika do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu (art. 795 § 2 k.p.c.), o czym dłużnik powinien zostać pouczony (art. 805 § 1 k.p.c.).

W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji dłużnik może również żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności (art. 7942 § 3 k.p.c.). W takim wypadku termin do wniesienia zażalenia będzie biegł dla dłużnika dopiero od dnia doręczenia mu uzasadnienia postanowienia lub postanowienia z uzasadnieniem (art. 795 § 2 k.p.c.).