Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 5 października 2019 r.
Autorzy:

Zawiadomienia i wezwania na rozprawę główną

Zawiadomienia i wezwania na rozprawę główną

Zawiadomienia i wezwania na rozprawę główną

Krok: wyznaczenie terminu rozprawy i osób podlegających wezwaniu lub zawiadomieniu

Jeżeli zachodzą podstawy do wyznaczenia terminu rozprawy (pierwszego albo kolejnego) sędzia, wyznaczywszy taki termin, ustala także listę osób, które należy wezwać na rozprawę lub które o jej terminie należy zawiadomić.

Krok: przygotowanie wezwań lub zawiadomień

W zawiadomieniu i wezwaniu należy wskazać organ wysyłający, sprawę, w której następuje wezwanie lub zawiadomienie, czas i miejsce czynności, charakter, w jakim uczestnik postępowania ma występować, a także, czy stawiennictwo jest obowiązkowe. Wezwanie i zawiadomienie powinno być uzupełnione od o informację o skutkach niestawiennictwa (art. 129 § 1 i 2 k.p.k.).

W wypadku oskarżyciela publicznego zawiadomienie przybiera szczególną postać. Mianowicie, oskarżyciela takiego zawiadamia się przez doręczenie mu wokandy, które powinno nastąpić bezzwłocznie po jej sporządzeniu, najpóźniej w ciągu 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoznania sprawy. Jednak, w pilnych wypadkach, sąd może dokonać zawiadomienia w inny sposób (art. 135 k.p.k.) Szczegółowe zasady doręczania pism zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz.U.2018.553).