Zawiadomienia i wezwania na rozprawę główną - OpenLEX

Hudzik Michał, Zawiadomienia i wezwania na rozprawę główną

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 5 października 2019 r.
Autorzy:

Zawiadomienia i wezwania na rozprawę główną

Zawiadomienia i wezwania na rozprawę główną

Zawiadomienia i wezwania na rozprawę główną

Zawiadomienia i wezwania na rozprawę główną inna osoba inna osoba odebranie wezwania lub zawiadomienia pokwitowanie adresat adresat odebranie wezwania lub zawiadomienia nieodebranie przesyłki nieodebranie przesyłki możliwa reakcja adresata możliwa reakcja adresata otrzymanie awiza powtórnego odebranie wezwania lub zawiadomienia otrzymanie awiza odebranie wezwania lub zawiadomienia pokwitowanie odbioru pokwitowanie pokwitowanie operator pocztowy operator pocztowy awizowanie wysłanie potwierdzenia odbioru odesłanie wezwania lub zawiadomienia czy zastano adresata czy zastano inną osobę upływ terminu 7 dni upływ terminu 7 dni doręczenie adresatowi doręczenie innej osobie wpłynięcie zawiadomienia lub wezwania wysłanie potwierdzenia odbioru awizowanie powtórne dalszy bieg postępowania otrzymanie pokwitowania dalszy bieg postępowania otrzymanie pokwitowania sąd sąd odebranie dokumentów od operatora przygotowanie wezwań lub zawiadomień wysłanie wezwania lub zawiadomienia doręczenie w inny sposób wyznaczenie terminu rozprawy i osób podlegających wezwaniu lub zawiadomieniu podjęcie dalszych czynności czy zachodzi potrzeba doręczenia w szczególny sposób? tak nie tak nie nie tak

Krok: wyznaczenie terminu rozprawy i osób podlegających wezwaniu lub zawiadomieniu

Jeżeli zachodzą podstawy do wyznaczenia terminu rozprawy (pierwszego albo kolejnego) sędzia, wyznaczywszy taki termin, ustala także listę osób, które należy wezwać na rozprawę lub które o jej terminie należy zawiadomić.

Krok: przygotowanie wezwań lub zawiadomień

W zawiadomieniu i wezwaniu należy wskazać organ wysyłający, sprawę, w której następuje wezwanie lub zawiadomienie, czas i miejsce czynności, charakter, w jakim uczestnik postępowania ma występować, a także, czy stawiennictwo jest obowiązkowe. Wezwanie i zawiadomienie powinno być uzupełnione od o informację o skutkach niestawiennictwa (art. 129 § 1 i 2 k.p.k.).

W wypadku oskarżyciela publicznego zawiadomienie przybiera szczególną postać. Mianowicie, oskarżyciela takiego zawiadamia się przez doręczenie mu wokandy, które powinno nastąpić bezzwłocznie po jej sporządzeniu, najpóźniej w ciągu 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoznania sprawy. Jednak, w pilnych wypadkach, sąd może dokonać zawiadomienia w inny sposób (art. 135 k.p.k.) Szczegółowe zasady doręczania pism zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz.U.2018.553).