Fajgielski Paweł, Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 25 maja 2018 r.
Autor:

Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

Obowiązek zawiadamiania osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych, podobnie jak obowiązek zgłaszania naruszeń organowi nadzorczemu, stanowi nowe rozwiązanie wprowadzone do ogólnych przepisów o ochronie danych w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych. Prawodawca unijny w art. 33 r.o.d.o. zdefiniował pojęcie naruszenia ochrony danych osobowych i nałożył na administratora obowiązek zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu, natomiast w art. 34 wprowadził dodatkowy obowiązek zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu. Obowiązek ten nie ma jednak charakteru powszechnego, gdyż ciąży na administratorze jedynie wówczas, gdy naruszenie ochrony danych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób. Prawodawca unijny wskazał wymogi dotyczące treści zawiadomienia, przewidział wyjątki od obowiązku zawiadamiania oraz przyznał organowi nadzorczemu uprawnienie do nakazania administratorowi spełnienia obowiązku zawiadomienia.

Niedopełnienie omawianego obowiązku może pociągnąć za sobą odpowiedzialność w postaci nałożenia na administratora przez organ nadzorczy administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 83 ust. 4 r.o.d.o.

Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych administrator administrator ocena, czy przepis szczególny wyłącza obowiązek informowania osób o naruszeniu ochrony danych zawiadomienie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu danych osobowych ocena, czy zastosowane zostały środki uniemożliwiające odczyt danych osobowych ocena, czy administrator zastosował środki eliminujące wysokie ryzyko naruszenia danych ocena, czy zawiadomienie osoby wymagałoby niewspółmiernego wysiłku udokumentowanie naruszenia wydanie publicznego komunikatu albo poinformowanie w inny sposób uzyskanie informacji o naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych ocena, czy naruszenie przepisów stanowi naruszenie ochrony danych osobowych w rozumieniu r.o.d.o. brak obowiązku zawiadomienia osoby o naruszeniu ocena, czy zachodzi obowiązek zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu ocena, czy naruszenie ochrony danych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw osoby nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak

Krok: uzyskanie informacji o naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych

Administrator może uzyskać informacje o naruszeniu przepisów o ochronie danych z różnych źródeł. Najbardziej typowe przypadki uzyskania tego rodzaju informacji, to poinformowanie o tym przez osobę zatrudnioną przy przetwarzaniu danych oraz uzyskanie informacji od podmiotu przetwarzającego dane, który na mocy art. 33 ust. 2 r.o.d.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki zgłosić naruszenie administratorowi.

Krok: ocena, czy naruszenie przepisów stanowi naruszenie ochrony danych osobowych w rozumieniu r.o.d.o.

Po uzyskaniu informacji o naruszeniu przepisów o ochronie danych administrator powinien ocenić, czy naruszenie to stanowi naruszenie ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12 r.o.d.o., a więc czy jest to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Prawodawca unijny zawęził pojęcie naruszenia ochrony danych osobowych jedynie do tych przypadków, w których występuje tzw. incydent bezpieczeństwa pociągający za sobą skutki wskazane w przepisach. Oznacza to, że w przypadku innego rodzaju naruszeń przepisów o ochronie danych (np. naruszenia zasad, obowiązków informacyjnych itp.) administrator nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu organowi nadzorczemu ani zawiadamiania o tym osób, których dane dotyczą.