Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 28 lipca 2016 r.
Autorzy:

Zawarcie wymagań w opisie przedmiotu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych

Zawarcie wymagań w opisie przedmiotu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych

Zawarcie wymagań w opisie przedmiotu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych

Regulacją zawartą w przepisie art. 131g ust. 1 p.z.p. zamawiający otrzymał instrument, zgodnie z którym będzie mógł na etapie ogłoszenia o zamówieniu lub w SIWZ wprowadzić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zwiększające bezpieczeństwo informacji niejawnych. Zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące m.in.: zobowiązania wykonawców i podwykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych do uzyskania zobowiązania podwykonawcy, któremu zleci podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązania wykonawcy do bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących nowych podwykonawców, czy też prawa zamawiającego do zweryfikowania lub odsunięcia pracowników wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia. Należy podkreślić, że owe wymagania mogą dotyczyć wyłącznie etapu realizacji zamówienia, a nie mogą w żadnym wypadku dotyczyć kryteriów kwalifikacji, jakie stawiane są wykonawcom ubiegającym się o dane zamówienia, czy też kryteriów, według których zamawiający planuje oceniać oferty.

Krok: przystąpienie do opracowania opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, którego przedmiot mieści się w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa może zawrzeć dodatkowe wymogi, które mogą wpłynąć pozytywnie na zapewnienie bezpieczeństwa informacji niejawnych w trakcie realizacji tego zamówienia.

Krok: czy zawrzeć w opisie wymagania w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych?

Decyzja czy dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia powinny zostać wprowadzone do treści opisu przedmiotu zamówienia należy do zamawiającego i jest uzależniona od przeprowadzonej przez niego oceny ryzyka, z jakim wiąże się przepływ informacji niejawnych.