Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2017 r.
Autor:

Zawarcie umowy pomiędzy zgłaszającym a odbiorcą odpadów

Zawarcie umowy pomiędzy zgłaszającym a odbiorcą odpadów

Zawarcie umowy pomiędzy zgłaszającym a odbiorcą odpadów

W przypadku przemieszczenia odpadów z tzw. listy bursztynowej zgłaszający jest zobowiązany do zawarcia z odbiorcą odpadów umowy w sprawie odzysku lub unieszkodliwienia zgłaszanych odpadów.

Krok: powzięcie zamiaru przemieszczania odpadów z listy bursztynowej

Międzynarodowe przemieszczanie odpadów oznacza transport odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia, który jest planowany lub odbywa się z jednego państwa do drugiego.

Przemieszczanie odpadów w obrębie państw UE reguluje przede wszystkim rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 2006 r., s. 1, z późn. zm.) - dalej rozporządzenie 1013/2006. W odniesieniu do podmiotów podlegających polskiej jurysdykcji duże znaczenie, szczególnie w zakresie sankcji, ma również ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1048 z późn. zm.) - dalej u.m.p.o.

Przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów możemy mieć do czynienia:

1) z procedurą uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody (dotyczy to odpadów z tzw. bursztynowego wykazu);

2) z procedurą informowania (dotyczy to odpadów z tzw. zielonego wykazu).

Zob. także Przemieszczenie do Polski odpadów z listy zielonej (procedura w opracowaniu)

Bursztynowy wykaz odpadów dotyczy:

a) jeżeli mają być poddane procesom unieszkodliwiania - wszystkich odpadów;

b) jeżeli mają być poddane procesom odzysku:

– odpadów wyszczególnionych w załączniku IV do rozporządzenia 1013/2006, który obejmuje między innymi odpady wyszczególnione w aneksach II i VIII Konwencji bazylejskiej,

– odpadów wyszczególnionych w załączniku IVA do rozporządzenia 1013/2006,

– odpadów niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załączniku III, IIIB, IV lub IVA do rozporządzenia 1013/2006,

– mieszanin odpadów niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załączniku III, IIIB, IV lub IVA do rozporządzenia 1013/2006, chyba że zostały wyszczególnione w załączniku IIIA rozporządzenia 1013/2006.

W przypadku powzięcia zamiaru międzynarodowego przemieszczenia odpadów znajdujących się w wykazie bursztynowym, na zgłaszającym przemieszczenie odpadów ciążą następujące obowiązki:

1) należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i przesyłania;

2) w niektórych sytuacjach są wymagane dodatkowe informacje i dokumentacja;

3) konieczne jest zawarcie umowy pomiędzy zgłaszającym a odbiorcą;

4) konieczne jest ustanowienie gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia;

5) należy zgłosić przemieszczenie odpadów właściwemu organowi państwa wysyłki.

Zob. także Zgłoszenie zamiaru międzynarodowego przemieszczenia odpadów

Krok: wybór odbiorcy odpadów

Odpady są przemieszczane do podmiotu określanego „odbiorcą odpadów”. Zgłaszający ma obowiązek zawarcia z nim umowy na odbiór odpadów.

Odbiorcą jest każda osoba lub przedsiębiorstwo podlegające jurysdykcji państwa przeznaczenia, do których odpady są przesyłane w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. Co istotne, odbiorca odpadów może, ale nie musi, dysponować własną instalacją do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (zazwyczaj jest to jednak podmiot posiadający taką instalację).

Powyższe nie wynika z literalnego brzmienia przepisów, a z konstrukcji dokumentów zgłoszeniowych i przesyłania oraz opisu sposobu ich wypełnienia.

Zob. także Zgłoszenie zamiaru międzynarodowego przemieszczenia odpadów

W dokumencie zgłoszeniowym i przesyłania istnieją osobne pola do wskazania odbiorcy/importera odpadów oraz instalacji odzysku. Ponadto w objaśnieniach do tych dokumentów (załącznik IC do rozporządzenia 1013/2006) wskazano, że odbiorcą będzie zazwyczaj zakład unieszkodliwiania lub odzysku. Niemniej jednak w określonych przypadkach odbiorcą może być inna osoba, na przykład sprzedawca lub pośrednik, lub osoba prawna, a w polu nr 10 (dotyczącym zakładu odzysku/unieszkodliwiania) zostanie podany adres siedziby głównej lub adres korespondencyjny zakładu unieszkodliwiania lub odzyskiwania odbierającego przesyłkę. W charakterze odbiorcy może występować sprzedawca, pośrednik lub osoba prawna, o ile taki podmiot jest objęty jurysdykcją kraju przeznaczenia oraz jest posiadaczem lub sprawuje innego rodzaju kontrolę prawną nad odpadami w momencie przybycia przesyłki do kraju przeznaczenia.

Niemniej jednak, jeżeli odbiorca nie dysponuje własną instalacją, to powinien mieć umowę z instalacją odzysku lub unieszkodliwiania (w zależności od tego, w jakim celu są sprowadzane odpady), że ta po przyjęciu odpadów przez odbiorcę zagospodaruje je zgodnie z prawem. Taki wniosek należy wysnuć z tego, że już w zgłoszeniu przemieszczenia odpadów należy wiążąco wskazać, gdzie odpady zostaną zagospodarowane.

Dlatego już na etapie zgłoszenia musi istnieć porozumienie pomiędzy odbiorcą a instalacją, o którym musi zostać poinformowany zgłaszający, ponieważ to on wypełnia dokumentację i dokonuje zgłoszenia.

Krok: zawarcie umowy z odbiorcą odpadów

Przedmiotem umowy pomiędzy zgłaszającym a odbiorcą jest odzysk lub unieszkodliwienie zgłaszanych odpadów. Umowa powinna być zawarta i obowiązywać od momentu zgłoszenia przez cały okres trwania przemieszczenia.

Jeżeli chodzi o treść umowy, to powinna ona zawierać:

a) zobowiązanie zgłaszającego do odebrania odpadów, zgodnie z art. 22art. 24 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006, jeśli przemieszczanie, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów nie zostaną zrealizowanie zgodnie z planem lub przemieszczanie będzie nielegalne,

b) zobowiązanie odbiorcy do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia 1013/2006, jeżeli przemieszczanie będzie nielegalne,

c) zobowiązanie prowadzącego instalację odzysku/unieszkodliwiania do wydania zgodnie z art. 16 lit. e rozporządzenia 1013/2006 zaświadczenia potwierdzającego odzysk lub unieszkodliwienie odpadów zgodnie z treścią zgłoszenia i określonymi w nim warunkami oraz wymogami rozporządzenia 1013/2006.

Co istotne, jeśli odpady są wysyłane między dwoma zakładami kontrolowanymi przez tę samą osobę prawną, to umowa może zostać zastąpiona oświadczeniem danego podmiotu o zobowiązaniu się do odzysku lub unieszkodliwienia zgłaszanych odpadów.

Dowód zawarcia umowy lub oświadczenie potwierdzające jej istnienie, zgodnie z załącznikiem IA do rozporządzenia 1013/2006, należy przedstawić zainteresowanym właściwym organom przy dokonywaniu zgłoszenia. Na żądanie zainteresowanego właściwego organu zgłaszający lub odbiorca jest zobowiązany do dostarczenia odpisu umowy lub innego dowodu wymaganego przez właściwy organ.