Tomczyk Aleksandra, Zawarcie umowy o pracę - pisemne potwierdzenie warunków zatrudnienia

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 grudnia 2020 r. do: 25 kwietnia 2023 r.
Autor:

Zawarcie umowy o pracę - pisemne potwierdzenie warunków zatrudnienia

Zawarcie umowy o pracę - pisemne potwierdzenie warunków zatrudnienia

Zawarcie umowy - pisemne potwierdzenie warunków zatrudnienia

Pracodawca ma obowiązek przedstawić pracownikowi umowę o pracę albo potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Za niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy pracodawcy grozi kara grzywny.

Zawarcie umowy o pracę - pisemne potwierdzenie warunków zatrudnienia pracodawca pracodawca konieczne pisemne potwierdzenie warunków zatrudnienia brak konieczności pisemnego potwierdzenia warunków zatrudnienia przekazanie podpisanej umowy pracownikowi uzgodnienie okresu na jaki zostanie zawarta umowa podjęcie decyzji o nawiązaniu stosunku pracy przekazanie pisemnego potwierdzenia warunków zatrudnienia czy umowa zawarta jest w formie pisemnej? umowa zawarta w formie pisemnej umowa zawarta w formie ustnej czy konieczne pisemne potwierdzenie warunków zatrudnienia? tak nie tak nie

Krok: podjęcie decyzji o nawiązaniu stosunku pracy

Umowa o pracę jest czynnością prawną, która wyraża zgodny zamiar stron (pracodawcy i pracownika) nawiązania stosunku pracy oraz wykonywania obowiązków określonych w tej umowie i wynikających z przepisów prawa pracy. Zamiar ten strony uzewnętrzniają przez złożenie dwustronnego oświadczenia woli obejmującego zobowiązanie:

– pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem,

– pracodawcy - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie, jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu nie określono - w dniu zawarcia umowy.

Zawarta umowa o pracę powinna określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

– rodzaj pracy,

– miejsce wykonywania pracy,

– wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

– wymiar czasu pracy,

– termin rozpoczęcia pracy.

Krok: uzgodnienie okresu na jaki zostanie zawarta umowa

W przypadku umowy na okres próbny i umowy na czas określony pracodawca decyduje (uzgadnia z pracownikiem) na jaki okres czasu zostanie zawarta umowa o pracę (uwzględniając warunki dotyczące zawierania tego rodzaju umów).