Zawarcie umowy o pracę - informacja o warunkach zatrudnienia - OpenLEX

Tomczyk Aleksandra, Zawarcie umowy o pracę - informacja o warunkach zatrudnienia

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autor:

Zawarcie umowy o pracę - informacja o warunkach zatrudnienia

Zawarcie umowy o pracę - informacja o warunkach zatrudnienia

Zawarcie umowy o pracę - Informacja o warunkach zatrudnienia.

Pracodawca poza sporządzeniem na piśmie umowy o pracę ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o warunkach zatrudnienia.

Zawarcie umowy o pracę - informacja o warunkach zatrudnienia pracodawca pracodawca informacja o warunkach zatrudnienia - nowy pracownik zmiana warunków zatrudnienia – już wcześniej zatrudniony pracownik przekazanie informacji o warunkach zatrudnienia wpięcie potwierdzenia do akt osobowych podjęcie decyzji o nawiązaniu stosunku pracy czy u pracodawcy został wprowadzony regulamin pracy? pracodawca ma regulamin pracy pracodawca nie ma regulaminu pracy czy następuje zmiana warunków zatrudnienia? tak nie nie tak

Krok: podjęcie decyzji o nawiązaniu stosunku pracy

Pracodawca podejmuje decyzję o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę.

Zawarta umowa o pracę powinna określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

– rodzaj pracy,

– miejsce wykonywania pracy,

– wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

– wymiar czasu pracy,

– termin rozpoczęcia pracy.

Są to obligatoryjne (obowiązkowe) składniki umowy o pracę.

Pamiętaj!

Jeżeli, umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej albo pracodawca nie przekazał pracownikowi umowy o pracę w formie pisemnej przed dopuszczeniem do pracy wówczas powinien, przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Krok: czy u pracodawcy został wprowadzony regulamin pracy?

Mając na uwadze informację o warunkach zatrudnienia, którą pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikowi a konkretnie zakres tej informacji istotne jest ustalenie czy u pracodawcy obowiązuje regulamin pracy.