Wiśniewski Paweł, Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem sąd skład orzekający sąd skład orzekający odmowa zatwierdzenia ugody czy ugoda nadaje się do wykonania w drodze egzekucji? zatwierdzenie ugody nadanie ugodzie klauzuli wykonalności czy strona złożyła wniosek o zatwierdzenie ugody? rozpoznanie wniosku pozostawienie ugody bez dalszego biegu mediator mediator sporządzenie protokołu mediacji z ugodą tak nie tak nie ugoda dopuszczalna ugoda niedopuszczalna

Krok: sporządzenie protokołu mediacji z ugodą

Zawarcie ugody może nastąpić po przeprowadzeniu mediacji wszczętej na wniosek jednej ze stron złożony do mediatora (art. 1836 § 1 k.p.c.), bądź po przeprowadzeniu mediacji, do której skierował strony sąd (art. 1839 k.p.c.).

Krok: