Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Zatrzymywanie osób w ramach wykonywanych czynności

Zatrzymywanie osób w ramach wykonywanych czynności

Zatrzymywanie osób w ramach wykonywanych czynności

Artykuł 15 ustawy o Policji określa tryb postępowania funkcjonariuszy policji w toku wykonywania czynności zatrzymania. Wprowadza również niezależną od k.p.k. i innych ustaw podstawę zatrzymania porządkowego.

Krok: wykonywanie czynności służbowych

W granicach swych zadań, w celu przeciwdziałaniu przestępstwom i wykroczeniom, poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości albo poszukiwania osób zaginionych funkcjonariusze policji wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach (zob.: Wykonywanie czynności zleconych przez sąd, prokuraturę i inne organ administracji państwowej lub samorządu terytorialnego {procedura w opracowaniu}).

W ramach tych czynności policjanci mają prawo:

a) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;

b) zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego;

c) zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia.

Krok: badanie przesłanek uzasadniających zatrzymanie

W toku wykonywanych czynności służbowych funkcjonariusze policji muszą ocenić całokształt okoliczności dotyczących zarówno konkretnego zdarzenia jak i osoby, co do której istnieje możliwość zastosowania środka przymusu zatrzymania. Ocena jest dokonywana pod kątem zasadności zatrzymania, czyli wystąpienia warunków mogących skutkować zastosowaniem tej czynności. Po podaniu swojego stopnia służbowego, imienia i nazwiska, a także podstawy prawnej i przyczyny podjęcia czynności służbowej, policjant przystępuje do zatrzymania osoby (zob.: Zatrzymanie osoby podejrzanej przez Policję i Zatrzymanie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przy użyciu przemocy.