Zatrzymanie wadium partnera prywatnego - OpenLEX

Skubiszak-Kalinowska Irena, Zatrzymanie wadium partnera prywatnego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 28 lipca 2016 r.
Autorzy:

Zatrzymanie wadium partnera prywatnego

Zatrzymanie wadium partnera prywatnego

Zatrzymanie wadium partnera prywatnego na podstawie art. 46 ust. 4a p.z.p.

W art. 46 ust. 4a p.z.p. enumeratywnie wyliczono sytuacje, w których może dojść do zatrzymania przez podmiot publiczny wadium wraz z odsetkami. Przepis art. 46 ust. 4a p.z.p. stanowi instrument zabezpieczenia podmiotu publicznego. Uzasadnienia takiego rozwiązania należy dopatrywać się w tym, iż podmiot publiczny, wszczynając postępowanie, czyni pewne nakłady finansowe na etapie przygotowania postępowania.

Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. poz. 1020) zmodyfikowała katalog sytuacji, których wystąpienie skutkować powinno zatrzymaniem wniesionego przez partnera prywatnego wadium. Zgodnie z wprowadzoną zmianą podmiot publiczny zatrzymuje wadium wraz z odsetkami wtedy, gdy partner prywatny w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 lub 3a p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. Zatrzymanie wadium w oparciu o wskazane w tym przepisie przesłanki będzie miało zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy ich wystąpienie spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez tego partnera prywatnego jako najkorzystniejszej (zob. szerzej: Skubiszak- Kalinowska I. [w:] Skubiszak-Kalinowska I., Wiktorowska E. Prawo zamówień publicznych. Komentarz. LEX 2017, uwagi do art. 46).

W zakresie przesłanek dotyczących zatrzymania wadium warto zwrócić uwagę na następujące orzeczenia: wyrok KIO z 22.05.2009 r. (KIO/UZP 590/09), wyrok KIO 9.03.2009 r. (KIO/UZP 220/09), wyrok SN z 22.11.2012 r. (II CSK 448/12), wyrok SA w Białymstoku 18.06.2014 r. (I ACa 275/14). Z orzeczeń wynika, że sankcja zatrzymania wadium z art. 46 ust. 4a pzp powinna znaleźć zastosowanie, jedynie do sytuacji zawinionego, celowego nieuzupełniania dokumentów lub oświadczeń na żądanie zamawiającego /tj. w razie fizycznego braku dokumentu/. Wszelkie inne sytuacje, jak opóźnienie, niedbałość, nie powinny rodzić konsekwencji w postaci zatrzymania wadium. Z orzeczeń KIO/UZP 4/08, KIO/UZP 599/09, KIO/UZP 886/08, KIO/UZP 992/08, wyrok SA w Gdańsku z 18 czerwca 2013 r. (V ACa 261/13), wynika, że sankcja zatrzymania wadium z art. 46 ust. 4a p.z.p. powinna znaleźć zastosowanie jedynie do sytuacji zawinionego, celowego nieuzupełniania dokumentów lub oświadczeń na żądanie zamawiającego, a także przedstawienia dokumentów, które w ocenie zamawiającego nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu).

W przypadku unieważnienia postępowania albo dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej podmiot publiczny ma obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium wszystkim partnerom prywatnym, z wyjątkiem partnera prywatnego, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Krok: badanie czy zachodzi którakolwiek z przesłanek zatrzymania wadium

Podmiot publiczny bada czy istnieją przesłanki do zatrzymania wadium danemu partnerowi prywatnemu.

Krok: zwrot wadium

Gdy nie zachodzi żadna z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a p.z.p., podmiot publiczny zwraca wadium wszystkim partnerom prywatnym niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem partnera prywatnego, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zatrzymanie wadium partnera prywatnego podmiot publiczny podmiot publiczny zatrzymanie wadium która przesłanka zaistniała? zwrot wadium badanie czy zachodzi którakolwiek z przesłanek zatrzymania wadium podejrzenie zaistnienia przesłanki zatrzymania wadium partner prywatny nie uzupełnił dokumentów partner prywatny nie wyraził zgody na poprawienie innej omyłki nie zachodzi zachodzi