Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 4 kwietnia 2016 r.
Autorzy:

Zatrzymanie osoby podlegającej orzecznictwu sądów wojskowych

Zatrzymanie osoby podlegającej orzecznictwu sądów wojskowych

Zatrzymanie osoby podlegającej orzecznictwu sądów wojskowych

Omawiane przepisy przewidują obligatoryjne zawiadamianie dowódcy jednostki o zatrzymaniu żołnierza lub pracownika wojska, a także niezwłoczne zwolnienie zatrzymanego na polecenie uprawnionego dowódcy, jeżeli zatrzymanie nastąpiło w związku z popełnieniem przestępstwa ściganego na wniosek tegoż dowódcy, a prokurator wojskowy lub wyższy dowódca się temu nie sprzeciwiają.

Od 4 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 657 § 4 k.p.k. ilekroć kodeks postępowania karnego mówi o prokuratorze wojskowym, należy przez to rozumieć prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury wykonującego czynności w komórce organizacyjnej do spraw wojskowych.

Krok: informacja o możliwości popełnienia czynu zabronionego

Informacja o możliwości popełnienia czynu zabronionego może zostać pozyskana w wyniku zawiadomienia zainteresowanej osoby, a także na drodze prowadzonych przez wojskowe organy ścigania czynności operacyjnych. Sprawca może również zostać ujęty przez inne osoby na gorącym uczynku i przekazany w ręce organów uprawnionych do dokonania zatrzymania. (szerzej zobacz Zatrzymanie osoby podejrzanej przez Policję).

Krok: badanie przesłanek uzasadniających decyzję o zatrzymaniu

Przed dokonaniem zatrzymania należy zbadać, czy w danej sytuacji występują przesłanki do przeprowadzenia tej czynności. Organ uprawniony do zatrzymania osoby sprawdza przede wszystkim czy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoba popełniła przedmiotowe przestępstwo, a także czy występują inne przesłanki wymienione w art. 244 k.p.k. (szerzej zobacz „Zatrzymanie osoby podejrzanej przez Policję”).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację