Bogusiak Marta, Zastosowanie środka przymusu bezpośredniego w podmiocie leczniczym

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r. do: 31 grudnia 2017 r.
Autorzy:

Zastosowanie środka przymusu bezpośredniego w podmiocie leczniczym

Zastosowanie środka przymusu bezpośredniego w podmiocie leczniczym

Zastosowanie środka przymusu bezpośredniego w podmiocie leczniczym

Procedura opisuje sposób stosowania i dokumentowania zastosowania dozwolonego przymusu bezpośredniego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Nie dotyczy ona natomiast środków przymusu i zasad ich stosowania wobec osadzonych, do których stosuje się ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Krok: zaburzenia psychiczne

Zaistnienie okoliczności uzasadniających zastosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.) - dalej u.o.z.p.:

1. dopuszczenie się zamachu przeciwko życiu lub zdrowiu własnemu lub innej osoby lub bezpieczeństwu powszechnemu, lub

2. niszczenie lub uszkadzanie, w sposób gwałtowny, przedmiotów znajdujących się w ich otoczeniu, lub

3. poważne zakłócanie lub uniemożliwianie funkcjonowania podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotnego w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej lub jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,

4. potrzeba bezzwłocznego przewiezienia badanego do szpitala celem poddania przymusowemu badaniu psychiatrycznemu osoby, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,

5. potrzeba zatrzymania i przymusowego doprowadzenia przez Policję celem wykonania postanowień sądowych o przyjęciu do domu pomocy społecznej lub szpitala psychiatrycznego.

Krok: odmowa wykonania szczepień

Zaistnienie okoliczności uzasadniających zastosowanie przymusu bezpośredniego wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób.

Obowiązek poddawania się ww. zabiegom lub świadczeniom zdrowotnym wynika z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947) - dalej u.z.z.z. - i dotyczy każdej osoby przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi dobrowolnie, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, na podstawie art. 36 u.z.z.z. może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego. O pomoc w zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego lekarz może zwrócić się do Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej, przy czym udzielenie pomocy następuje pod warunkiem wyposażenia funkcjonariuszy lub żołnierzy w środki chroniące przed chorobami zakaźnymi przez tego lekarza lub felczera (art. 36 ust. 3 u.z.z.z.).

Uwaga: wobec takiej osoby może być zastosowany tylko środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków (art. 36 u.z.z.z.).

Zastosowanie środka przymusu bezpośredniego w podmiocie leczniczym podmiot leczniczy lekarz lekarz/pielęgniarka podmiot leczniczy lekarz lekarz/pielęgniarka załączenie karty do dokumentacji medycznej dołączenie kopii do dokumentacji medycznej wpis w dokumentacji indywidualnej udokumentowanie zastosowania przymusu odebranie przymuszonemu przedmiotów niebezpiecznych analiza okoliczności zastosowanie środka przymusu jaka jest przyczyna konieczności zastosowania przymusu bezpośredniego? odebranie unieruchamianemu przedmiotów niebezpiecznych odnotowanie w dokumentacji oceny kontrolowanie stanu osoby izolowanej załączenie karty do dokumentacji medycznej zawiadomienie o zastosowaniu środka wypełnienie karty izolacji decyzja o zastosowaniu przymusu uprzedzenie osoby przymuszanej zastosowanie środka przymusu wpis w dokumentacji zbiorczej i indywidualnej kontrola stanu unieruchomionego wypełnienie karty inne przypadki odmowa wykonania szczepień ocena zasadności zastosowania środka przymusu zaburzenia psychiczne wpis w rejestrze dobór środka przymusu zastosowanie środka przymusu zastosowanie środka przymusu jaki środek przymusu wybrano? przekazanie kopii zawiadomienia pacjent pacjent wystąpienie okoliczności uzasadniających zastosowanie przymusu szpital psychiatryczny inny szpital ośrodek pomocy społecznej przytrzymanie przymusowe zastosowanie leków unieruchomienie izolacja