Bartosiewicz Adam, Zastąpienie nabywcy przez innego podatnika przy WDT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Zastąpienie nabywcy przez innego podatnika przy WDT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off

Zastąpienie nabywcy przez innego podatnika przy WDT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off

Zastąpienie nabywcy przez innego podatnika przy WDT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off

Procedura ma na celu przedstawienie warunków, od spełnienia których zależy, aby zastąpienie pierwotnego nabywcy przez innego nabywcę (zastępującego) nie powodowało przerwania procedury magazynu typu call-off.

Zastąpienie nabywcy przez innego podatnika przy WDT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off podatnik podatnik towary w magazynie przerwanie procedury formalności dostawcy zastępujący zarejestrowany dostawca spoza państwa magazynu porozumienie? trwanie procedury konieczność zastąpienia nie tak nie tak nie tak tak nie

Krok: towary w magazynie

Magazyny call-off oraz magazyny (składy) konsygnacyjne są szczególnym rozwiązaniem, które ma ułatwić współpracę i rozliczenia pomiędzy dostawcą a nabywcą w zakresie dostaw ciągłych, czy też powtarzających się, umożliwiając obu stronom możliwie najdogodniejsze dla nich warunki, odpowiednio dostarczania towarów do magazynu (składu) i pobierania towarów z takiego magazynu.

W Polsce obowiązują od 1.07.2020 r. całkowicie nowe przepisy w tym względzie, stanowiące implementację dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4.12.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (Dz.Urz. UE L 311, s. 3). Dyrektywa ta zawiera pakiet tzw. quick-fixes, czyli szybkich zmian (czy też „łat”, jak określają to inni).

Istotą funkcjonowania procedury z wykorzystaniem magazynu typu call-off jest czasowe i warunkowe zawieszenie obowiązku potraktowania przemieszczenia towarów z jednego państwa członkowskiego do magazynu w drugim państwie członkowskim jako tzw. nietransakcyjnej transakcji wewnątrzwspólnotowej (skutkującej czynnością zrównaną z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w państwie położenia magazynu) z jednoczesnym umożliwieniem finalnego rozliczenia tej transakcji jako normalnej transakcji wewnątrzwspólnotowej, jeśli towary te zostaną w odpowiednim czasie pobrane z magazynu przez nabywcę spełniającego określone warunki.

Krok: konieczność zastąpienia

Co do zasady przyszły nabywca towarów powinien być znany jeszcze przed wprowadzeniem towarów do magazynu. Jest to warunkiem korzystania z procedury magazynu typu call-off. Niekiedy jednak może powstać konieczność zmiany nabywcy w czasie, gdy towary już znajdują się w magazynie. W zależności od spełnienia warunków określonych w przepisach, takie zastąpienie powoduje albo wystąpienie nietransakcyjnego WDT w Polsce po stronie polskiego dostawcy, albo też skutkuje dalszym „zawieszeniem” skutków podatkowych w ramach procedury magazynu call-off (co finalnie powinno skutkować zwykłym WDT dla nowego zagranicznego nabywcy).