Zaskarżenie wyroku w postępowaniu uproszczonym - OpenLEX

Wiśniewski Jarosław T., Zaskarżenie wyroku w postępowaniu uproszczonym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Zaskarżenie wyroku w postępowaniu uproszczonym

Zaskarżenie wyroku w postępowaniu uproszczonym

Zaskarżenie wyroku w postępowaniu uproszczonym

Zaskarżenie wyroku w postępowaniu uproszczonym sąd drugiej instancji przewodniczący skład orzekający sąd drugiej instancji przewodniczący skład orzekający badanie formalne apelacji usuwanie braków formalnych i fiskalnych apelacji odrzucenie apelacji nadanie biegu apelacji strona strona brak reakcji złożenie wniosku o uzasadnienie ustne zrzeczenie się prawa do apelacji wniesienie apelacji możliwy przebieg postępowania brak reakcji sąd skład orzekający przewodniczący sąd skład orzekający przewodniczący możliwy przebieg postępowania upływ terminu na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku sporządzenie uzasadnienia uprawomocnienie się wyroku upływ terminu na wniesienie apelacji ogłoszenie wyroku możliwy przebieg postępowania przedstawienie akt sądowi drugiej instancji nie spełnia wymagań spełnia wymagania w terminie tygodnia nieusunięte usunięte w terminie dwóch tygodni

Krok: ogłoszenie wyroku

Krok: ustne zrzeczenie się prawa do apelacji

Treść oświadczenia strony o zrzeczeniu się prawa do apelacji wpisuje się do protokołu posiedzenia. Następnie składający oświadczenie powinien podpisać protokół z posiedzenia sądu (§ 183 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2019 r., poz. 1141)). Nie można jednak przyjmować, że podpisanie protokołu jest warunkiem skutecznego złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do apelacji.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia apelacji podlega kontroli sądu w świetle przesłanek określonych w art. 203 § 4 k.p.c., modyfikowanych w sprawach z zakresu prawa pracy przepisem art. 469 k.p.c. (J. Gudowski, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, pod redakcją T. Erecińskiego, Tom 2, Warszawa 2006, s. 595; P. Pogonowski, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, pod redakcją H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego, Tom II, Warszawa 2010, s. 742).

W literaturze powszechnie dopuszcza się możliwość cofnięcia zrzeczenia się prawa do apelacji, za wyjątkiem sytuacji, gdy zrzeczenia prawa do apelacji skutecznie dokonali wszyscy uprawnieni i w ten sposób wyrok stał się prawomocny w stosunku do wszystkich stron postępowania (J. Gudowski, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, pod redakcją T. Erecińskiego, Tom 2, Warszawa 2006, s. 596–597; P. Pogonowski, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, pod redakcją H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego, Tom II, Warszawa 2010, s. 742).

Skuteczne zrzeczenie się prawa do wniesienia apelacji oznacza, że w razie złożenia apelacji podlega ona odrzuceniu jako niedopuszczalna (art. 373 § 1 k.p.c.).