Zasięgnięcie opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie uzgodnienia warunków realizacji planowanego... - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Zasięgnięcie opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia w ramach ponownej OOŚ

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Zasięgnięcie opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia w ramach ponownej OOŚ

Zasięgnięcie opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia w ramach ponownej OOŚ

Zasięgnięcie opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia w ramach ponownej OOŚ

Artykuł 90 ust. 2 pkt 2 u.o.i.ś. przewiduje dla decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 u.o.i.ś. oraz pozwolenia na prace przygotowawcze, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, w ramach wydania których przeprowadza się ponowną OOŚ, obowiązek zasięgnięcia opinii w sprawie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, właściwych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS). Opiniowanie jest niewiążącą formą współdziałania organów administracji publicznej w procesie rozstrzygania w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Wprawdzie zasięgnięcie opinii jest formą współdziałania organów administracyjnych przewidzianych m.in. przez przepisy k.p.a., jednakże w tym przypadku nie ma zastosowania art. 106 k.p.a., gdyż dotyczy on współdziałania organów w wydaniu decyzji administracyjnej, a nie postanowienia, jak ma to miejsce w tym przypadku. Również ustawodawca nie odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów k.p.a. w tym względzie (por. K. Gruszecki, Komentarz do art. 90 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, LEX/el. 2013).

Zasięgnięcie opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia w ramach ponownej OOŚ właściwy organ PIS właściwy organ PIS sformułowanie opinii przedłożenie rozstrzygnięcia ws. zaopiniowania warunków realizacji przedsięwzięcia odebranie wniosku formalne badanie wniosku merytoryczne badanie wniosku organ uzgadniający organ uzgadniający zapoznanie się z opinią odebranie rozstrzygnięcia ws. zaopiniowania warunków realizacji przedsięwzięcia czy dotrzymano terminu zaopiniowania? domniemanie pozytywnej opinii uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej OOŚ wniesienie wniosku o zaopiniowanie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia tak nie

Krok: uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej OOŚ

Obowiązek zasięgnięcia opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej kreuje art. 90 ust. 2 pkt 2 u.o.i.ś.

Krok: wniesienie wniosku o zaopiniowanie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia

Postępowanie w sprawie zaopiniowania warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej OOŚ wszczynane jest na wniosek organu uzgadniającego, którym jest odpowiednio RDOS lub GDOŚ. Zgodnie z treścią znowelizowanego z dniem 1 stycznia 2015 r. przepisu art. 90 ust. 1 u.o.i.ś. GDOŚ jest organem właściwym w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej OOŚ w przypadku przedsięwzięć określonych w art. 61 ust. 3a u.o.i.ś.