Niewiadomski Zygmunt, Zasięgnięcie opinii w sprawie określenia zakresu raportu skutków realizacji przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziałującego na środowisko

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 16 października 2023 r.
Autorzy:

Zasięgnięcie opinii w sprawie określenia zakresu raportu skutków realizacji przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziałującego na środowisko

Zasięgnięcie opinii w sprawie określenia zakresu raportu skutków realizacji przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziałującego na środowisko

Zasięgnięcie opinii w sprawie określenia zakresu raportu skutków realizacji przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziałującego na środowisko

Wydanie postanowienia w sprawie określenia zakresu raportu skutków realizacji przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziałującego na środowisko następuje w ramach współdziałania między organami administracji publicznej. Ustawodawca przewidział obowiązek zasięgnięcia opinii w tej sprawie. Opiniowanie jest jedną z form współdziałania między organami administracji publicznej. Co istotne, nie wiąże organu zasięgającego opinii co do treści (S. Biernat, Działania wspólne w administracji publicznej, Wrocław 1979, s. 38 oraz s. 82-83). W uzasadnieniu uchwały składu pięciu sędziów NSA z dnia 15 lutego 1999 r., OPK 14/98, ONSA 1999, nr 3, poz. 80, przeczytać można m.in., że: „Najluźniejszą formą współdziałania organów administracji publicznej jest współdziałanie polegające na zasięganiu opinii. Współdziałanie takie polega na tym, że jeden z organów jest zobowiązany, przed podjęciem decyzji, do zasięgnięcia opinii w sprawie od innego organu. Organ zobowiązany do zasięgnięcia opinii nie jest prawnie związany stanowiskiem organu opiniującego. Współdziałanie, którego istotą jest wyrażenie opinii, zbliżone jest do konsultacji, czy też doradztwa”.

Zasięgnięcie opinii w sprawie określenia zakresu raportu skutków realizacji przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziałującego na środowisko organy opiniujące organy opiniujące formalne badanie wniosku merytoryczne badanie wniosku sformułowanie opinii odebranie wniosku organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej czy opinia została doręczona w terminie? odebranie opinii oczekiwanie na sformułowanie opinii zapoznanie się z opinią powstanie obowiązku zasięgnięcia opinii ustalenie organu właściwego do wyrażenia opinii wniesienie wniosku o wyrażenie opinii tak nie

Krok: powstanie obowiązku zasięgnięcia opinii

Obowiązek zasięgnięcia opinii w sprawie określenia zakresu raportu skutków realizacji przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziałującego na środowisko powstanie w przypadku, kiedy wnioskodawca składając wniosek o wydanie decyzji środowiskowej zamiast raportu złoży wniosek o określenie zakresu raportu.

Krok: ustalenie organu właściwego do wyrażenia opinii

Ustawodawca zobowiązuje organ administracyjny właściwy do uzgodnienia zakresu raportu do podjęcia tego rozstrzygnięcia we współdziałaniu z innymi organami. Zgodnie z dyspozycją art. 70 ust. 1 oraz 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) - dalej u.o.i.ś. jest on zobligowany do zasięgnięcia opinii organów wskazanych w przywołanym przepisie.

Wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.) - dalej pr. wod., rozszerzyło katalog organów właściwych do wyrażenia opinii. Oprócz dotychczasowych organów opiniujących właściwym do wyrażenia opinii jest także organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej. Właściwość organów w zakresie wydania oceny wodnoprawnej ustalić należy na podstawie art. 397 pr. wod.

Dla przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19 i 21-29 uoiś oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b u.o.i.ś. organami opiniującymi będą właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.