Niewiadomski Zygmunt, Zasięgnięcie opinii/uzgodnienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 16 października 2023 r.
Autorzy:

Zasięgnięcie opinii/uzgodnienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Zasięgnięcie opinii/uzgodnienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Zasięgnięcie opinii/uzgodnienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Wydanie postanowienia w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko następuje w ramach współdziałania między organami administracji publicznej. Ustawodawca przewidział obowiązek zasięgnięcia opinii w tej sprawie. Opiniowanie jest jedną z form współdziałania między organami administracji publicznej. Co istotne, nie wiąże organu zasięgającego opinii co do treści (S. Biernat, Działania wspólne w administracji publicznej, Wrocław 1979, s. 38 oraz s. 82-83). W uzasadnieniu uchwały składu pięciu sędziów NSA z dnia 15 lutego 1999 r., OPK 14/98, ONSA 1999, nr 3, poz. 80, przeczytać można m.in., że: „Najluźniejszą formą współdziałania organów administracji publicznej jest współdziałanie polegające na zasięganiu opinii. Współdziałanie takie polega na tym, że jeden z organów jest zobowiązany, przed podjęciem decyzji, do zasięgnięcia opinii w sprawie od innego organu. Organ zobowiązany do zasięgnięcia opinii nie jest prawnie związany stanowiskiem organu opiniującego. Współdziałanie, którego istotą jest wyrażenie opinii, zbliżone jest do konsultacji czy też doradztwa”.

Sąd Administracyjny wypowiedział się wielokroć w sprawie przedmiotowej opinii, m.in. stwierdził co następuje - O ile organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii, to tymi opiniami nie jest związany, lecz do niego należy ostateczna ocena, w oparciu o te opinie oraz wskazane w art. 63 ust. 1 ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko kryteria selekcji, czy należy dla danego przedsięwzięcia przeprowadzić ocenę jego oddziaływania na środowisko, czy też nie ma takiej konieczności. W sytuacji wyrażenia sprzecznych opinii przez oba organy współdziałające, organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej może przychylić się do stanowiska jednego z tych organów (teza wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 lutego 2013 r., II SA/Gl 1167/12, LEX nr 1312215).

Ustawodawca przewidział sytuacje, w których opinię zastępuje uzgodnienie. Przesłanki tego rodzaju modyfikacji określone są w treści art. 64 ust. 1b-1d u.o.i.ś.

Zasięgnięcie opinii/uzgodnienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko organy opiniujące uzgadniające organy opiniujące uzgadniające formalne badanie wniosku merytoryczne badanie wniosku sformułowanie opinii/uzgodnienia odebranie wniosku organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej czy opinia/uzgodnienie została doręczona w terminie? odebranie opinii oczekiwanie na sformułowanie opinii zapoznanie się z treścią opinii/uzgodnieniem powstanie obowiązku zasięgnięcia opinii/uzgodnienia ustalenie organów opiniujących/uzgadniających wniesienie wniosku o wyrażenie opinii/uzgodnienie tak nie

Krok: powstanie obowiązku zasięgnięcia opinii/uzgodnienia

Rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione są w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) - dalej r.p.o.ś.

Krok: ustalenie organów opiniujących/uzgadniających

Organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej zobowiązany jest ustalić katalog organów właściwych do zaopiniowania/uzgodnienia postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Właściwość rzeczowa organów opiniujących/uzgadniających będzie zależała bądź to od miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia lub od rodzaju samego przedsięwzięcia.

Należy mieć na względzie treść orzeczenia NSA, który stwierdził co następuje: „Współdziałanie w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, jak i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, co następuje w formie opinii, nie może w żadnym wypadku naruszać ich właściwości rzeczowej, którą ustala ustawodawca” (teza wyroku NSA w Warszawie z dnia 9 lipca 2013 r., II OSK 621/12, LEX nr 1351359).