Dauter Bogusław, Zasądzenie zwrotu kosztów postępowania w części

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 listopada 2012 r. do: 14 sierpnia 2015 r.
Autorzy:

Zasądzenie zwrotu kosztów postępowania w części

Zasądzenie zwrotu kosztów postępowania w części

Zasądzenie zwrotu kosztów postępowania w części

W przepisie art. 206 p.p.s.a. ustawodawca przewidział możliwość przyznania przez sąd administracyjny tylko części kosztów postępowania od organu na rzecz skarżącego. Wskazana regulacja jest określana jako zasada stosunkowego rozdzielenia kosztów postępowania. Miarkowanie zwrotu kosztów jest dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach, gdy sąd uwzględnia skargę w części. Natomiast na podstawie art. 207 § 1 p.p.s.a. przepis ten ma odpowiednie zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 203 i art. 204, czyli zasądzania zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny w związku z uwzględnieniem albo oddaleniem skargi kasacyjnej.

Zasądzenie zwrotu kosztów postępowania w części wojewódzki sąd administracyjny skład orzekający wojewódzki sąd administracyjny skład orzekający badanie czy jest podstawa do zasądzenia zwrotu kosztów postępowania możliwe rozstrzygnięcia częściowe uwzględnienie skargi badanie spełnienia przesłanek zwrotu kosztów postępowania w części zasądzenie zwrotu kosztów postępowania w części zasądzenie zwrotu kosztów postępowania w całości niezasądzenie zwrotu kosztów postępowania tak nie spełnione niespełnione

Krok: częściowe uwzględnienie skargi

Częściowe uwzględnienie skargi jest podstawowym warunkiem, który determinuje możliwość zastosowania przez sąd miarkowania kosztów. Powyższa przesłanka jest spełniona nie tylko w sytuacji, gdy sąd wprost w sentencji wyroku stwierdził uchylenie części zaskarżonej decyzji. Dotyczy to także przypadków, gdy sąd uchyla decyzję w całości, jednakże w swoim wywodzie zaznacza, że tylko część zarzutów skargi podlegała uwzględnieniu. W celu ustalenia czy wystąpiło częściowe uwzględnienie skargi należy przeanalizować stanowisko sądu w świetle zarzutów sformułowanych w środku zaskarżenia (por. postanowienie NSA z dnia 18 lutego 2008 r., II FZ 51/08).

Krok: badanie czy jest podstawa do zasądzenia zwrotu kosztów postępowania

Przed badaniem zasadności zastosowania miarkowania kosztów postępowania sąd musi zbadać, czy zaistniały przesłanki zasądzenia zwrotu kosztów postępowania. W związku z odstąpieniem od zasady oficjalności sąd zasądza koszty na wniosek uprawnionego podmiotu złożony w odpowiednim terminie - jeśli żądania brak, to sąd nie wydaje rozstrzygnięcia w tej kwestii.