Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 25 maja 2020 r. do: 26 lipca 2020 r.
Autor:

Zasady wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Zasady wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Zasady wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego

W zawiązku z ogłoszeniem stanu epidemii pracownikom oraz innym osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Krok: Osoby uprawnione do zasiłku opiekuńczego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, tj. osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym, zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, a także ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych.

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko może ubiegać się ubezpieczony zwolniony od wykonywania pracy oraz funkcjonariusz zwolniony od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna. Warunkiem istotnym dla nabycia prawa do omawianego świadczenia jest to, że zamknięcie wskazanych powyżej placówek musi być spowodowane COVID-19.

Ważne!

Osoby nieposiadające ubezpieczenia chorobowego nie nabędą prawa do zasiłku opiekuńczego.

Krok: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dotyczy osoby pełnoletniej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w celu sprawowania opieki nad osobą pełnoletnią nieposiadającą orzeczenia o niepełnosprawności.