Skibińska Małgorzata, Zasady wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 25 maja 2020 r. do: 26 lipca 2020 r.
Autor:

Zasady wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Zasady wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Zasady wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego

W zawiązku z ogłoszeniem stanu epidemii pracownikom oraz innym osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Zasady wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego Ubezpieczony Ubezpieczony Dziecko ukończyło 8 rok życia lub nie ma orzeczenie o niepełnosprawności Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje Zasady wykorzystania dodatkowego zasiłku Wykorzystanie limitu Okres przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego Złożenie oświadczenia w celu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego Osoba pełnoletnia ma orzeczenie o niepełnosprawności Osoba pełnoletnia nie ma orzeczenia o niepełnosprawności Czy dziecko ukończyło 8 rok życia lub ma orzeczenie o niepełnosprawności? Dziecko nie ukończyło 8 roku życia lub ma orzeczenie o niepełnosprawności Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego Dodatkowy zasiłek nie przysługuje Osoby uprawnione do zasiłku opiekuńczego Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy dotyczy osoby pełnoletniej ? Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dotyczy osoby pełnoletniej Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie dotyczy osoby pełnoletniej Czy osoba pełnoletnia ma orzeczenie o niepełnosprawności? Nie Tak Tak Nie Tak Nie

Krok: Osoby uprawnione do zasiłku opiekuńczego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, tj. osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym, zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, a także ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych.

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko może ubiegać się ubezpieczony zwolniony od wykonywania pracy oraz funkcjonariusz zwolniony od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna. Warunkiem istotnym dla nabycia prawa do omawianego świadczenia jest to, że zamknięcie wskazanych powyżej placówek musi być spowodowane COVID-19.

Ważne!

Osoby nieposiadające ubezpieczenia chorobowego nie nabędą prawa do zasiłku opiekuńczego.

Krok: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dotyczy osoby pełnoletniej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w celu sprawowania opieki nad osobą pełnoletnią nieposiadającą orzeczenia o niepełnosprawności.