Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Autor:

Zasady wykonywania pracy zdalnej w okresie stanu epidemii

Zasady wykonywania pracy zdalnej w okresie stanu epidemii

Zasady wykonywania pracy zdalnej w okresie stanu epidemii

W okresie stanu epidemii pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnie, czyli wykonywanie pracy w innym miejscu niż stałe miejsce jej świadczenia.

Krok: Podjęcie decyzji o poleceniu pracy zdalnej

Pracodawca, polecając pracę zdalną, poleca pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Polecenie pracodawcy dotyczące wykonywania pracy zdalnej mieści się w uprawnieniach kierowniczych pracodawcy. Oznacza to zatem, że decyzja o wprowadzeniu pracy zdalnej należy do pracodawcy. Ponadto pracownik nie może się jej domagać.

Ważne!

Praca zdalna nie jest tożsama z telepracą, o której mowa w art.  675 ustawy z 26.06.1974 r. –Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) – dalej k.p.

Krok: Forma polecania pracy zdalnej

Praca zdalna wprowadzana jest na polecenie pracodawcy. Przepisy nie określają formy takiego polecenia. Z różnych względów, w tym porządkowych i dowodowych wskazanym jest, aby polecenie przybrało formę pisemną.

Krok: Treść umowy o pracę

Mimo iż, polecając pracę zdalną, pracodawca, na czas określony zmienia pracownikowi miejsce świadczenia pracy, to nie ma obowiązku dokonywania zmiany warunków umowy o pracę poprzez zawarcie w jej treści innego miejsca świadczenia pracy zdalnej.

Krok: Komu można polecić pracę zdalną

Przepisy dają pewną dowolność pracodawcy w zakresie podejmowania decyzji, co do pracy zdalnej. Nie wprowadzają bowiem ograniczeń, co do grupy pracowników, czy rodzaju czynności wykonywanych w związku z realizacją powierzonych zadań. Wskazują jednak, że wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. Zatem, w przypadku zgłoszenia przez pracownika braku możliwości świadczenia pracy z uwagi na przesłanki lokalowe, pracodawca nie może takiemu pracownikowi omawianej pracy powierzyć.

Ważne!

Praca zdalna nie jest jednoznaczna z pracą świadczoną z domu pracownika (miejsca zamieszkania). Tym samym może to być inne miejsce. W każdym przypadku, mimo iż nie wynika to bezpośrednio z przepisów, pracodawca powinien uzyskać informacje o miejscu świadczenia pracy zdalnej.

Wskazane w przepisie umiejętności i możliwości należy odnosić do sposobu wykonywania pracy zdalnej. W szczególności praca zdalna będzie mogła być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.

Krok: Okres na jaki można polecić pracę zdalną

Przepisy ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nie wskazują czasu, na jaki można polecić pracę zdalną. Jednakże art. 3 u.s.r.c. traci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. od 30.03.2020 r. Oznacza to, że czas, na jaki pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej, nie może wykraczać poza wyżej wspomniany okres. W tym obszarze, to pracodawca określa czas wykonywania pracy zdalnej. Przy czym może on również wydłużyć pierwotnie wskazany okres albo go skrócić. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Krok: Odmowa pracy zdalnej

Pracownik nie może odmówić polecenia dotyczącego wykonywania pracy zdalnej. Obowiązkiem pracownika jest stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Powyższe odnosi się również do pracy zdalnej (art. 100 § 1 k.p.). Odmowa wykonania polecenia pracodawcy może skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej. Zgodnie z art. 108 § 1 k.p. pracodawca może stosować karę upomnienia lub nagany za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy.

Krok: Narzędzia i materiały do pracy zdalnej

Pracodawca polecając pracę zdalną jest zobowiązany zapewnić pracownikowi narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną.

Pracownik, przy wykonywaniu pracy zdalnej, może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę, pod warunkiem że będzie to umożliwiało poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Tym samym nie ma przeszkód, aby firma porozumiała się z pracownikiem, że np. w domu pracuje na prywatnym sprzęcie komputerowym (oczywiście, jeżeli jest to możliwe z uwagi np. na dostęp do wewnętrznej sieci elektronicznej pracodawcy).

Krok: Informacje o zasadach pracy zdalnej

Zgodnie z art. 94 k.p. pracodawca ma zaznajomić pracownika ze sposobem wykonywania pracy. Oznacza to, że wydając polecenie pracy zdalnej pracodawca powinien poinformować pracownika o zasadach jej wykonywania (np. sposobu realizacji zadań, zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia pracy, informowania o zaistniałych trudnościach, incydentach itd.).

Krok: Ewidencja wykonywanych czynności

Pracodawca może również polecić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną prowadzenie ewidencji wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Zobowiązując pracownika do prowadzenia omawianej ewidencji pracodawca w poleceniu określa formę ewidencji i częstotliwość jej przekazywania.