Łokaj Maciej, Zasady wydawania bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych świadczeniobiorcom 75+

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autor:

Zasady wydawania bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych świadczeniobiorcom 75+

Zasady wydawania bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych świadczeniobiorcom 75+

Zasady wydawania bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych świadczeniobiorcom 75+

Artykuł 43a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 t.j. z dnia 2021.07.14) wprowadza regulację stanowiącą, że pacjentom powyżej 75 lat przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w określone leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Jednocześnie, na podstawie art. 44a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2022.463) osoba wydająca bezpłatnie lek, środek lub wyrób ma do spełnienia określone obowiązki względem pacjenta 75+, w zależności od treści wystawionej na jego rzecz pacjenta recepty. Niniejsza procedura szczegółowo prezentuje poszczególne kroki, jakie osoba w aptece powinna podjąć, aby wydać bezpłatnie lek, środek lub wybór w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Zasady wydawania bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych świadczeniobiorcom 75+ apteka apteka bezpłatne wydanie oryginału otrzymanie recepty weryfikacja recepty poinformowanie o zamienniku otrzymanie recepty weryfikacja recepty pacjent 75+ pacjent 75+ otrzymanie informacji otrzymanie recepty otrzymanie recepty żądanie bezpłatnego oryginału możliwe działania żądanie bezpłatnego zamiennika przekazanie recepty przekazanie recepty lekarz, pielęgniarka lekarz, pielęgniarka przekazanie recepty przekazanie recepty zamiennik możliwy do zastosowania brak możliwości zamiennika czy możliwe jest zastosowanie zamiennika? wystawienie recepty nie tak

Krok: wystawienie recepty

Zgodnie z art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285) - dalej u.ś.o.z. - pacjent 75+ realizuje swoje uprawnienie do zaopatrzenia w bezpłatne leki środki lub wyroby na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

Bezpłatne zaopatrzenie przysługuje również na podstawie recepty wystawionej w postaci elektronicznej przez:

1) lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub

b) z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

2) lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej:

a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego lub

b) z zakresu leczenia szpitalnego,

- w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.

Krok: czy możliwe jest zastosowanie zamiennika?

Osoba uprawniona do wystawienia recepty ustala, czy w danym przypadku i w odniesieniu do konkretnego pacjenta 75+ istnieje możliwość zastosowania zamiennika.