Skibińska Małgorzata, Zasady ustalania właściwego systemu zabezpieczenia społecznego do osób pracujących w dwóch lub w kilku państwach członkowskich

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 24 czerwca 2016 r.
Autor:

Zasady ustalania właściwego systemu zabezpieczenia społecznego do osób pracujących w dwóch lub w kilku państwach członkowskich

Zasady ustalania właściwego systemu zabezpieczenia społecznego do osób pracujących w dwóch lub w kilku państwach członkowskich

Zasady ustalania właściwego systemu zabezpieczenia społecznego do osób pracujących w dwóch lub w kilku państwach członkowskich

Zasada miejsca wykonywania pracy jest w niektórych przypadkach niewystarczająca lub niemiarodajna dla ustalenia ustawodawstwa właściwego. Dlatego też w celu uniknięcia sytuacji, w której pracownik migrujący byłby ubezpieczony jednocześnie w więcej niż jednym państwie, rozporządzenie nr 883/2004 przewiduje szereg szczególnych uregulowań dotyczących: pracowników delegowanych; osób samozatrudnionych czasowo przenoszących działalność do innego państwa członkowskiego; osób normalnie wykonujących pracę najemną lub/i prowadzących działalność na własny rachunek w dwóch lub więcej państwach członkowskich; członków personelu kontraktowego Wspólnot Europejskich

Zasady ustalania właściwego systemu zabezpieczenia społecznego do osób pracujących w dwóch lub w kilku państwach członkowskich pracodawca pracodawca weryfikacja ustawodawstwa mającego zastosowanie brak możliwości delegowania osób zatrudnionych w oparciu o art. 13 delegowanie osób zatrudnionych w oparciu o art. 13 decyzja nieostateczna decyzja ostateczna na terytorium kilku państw czy podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania nie podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania podjęcie decyzji o delegowaniu pracownika do pracy za granicę zmiana miejsca wykonywania pracy czy zatrudnienie na terytorium jednego państwa członkowskiego? na terytorium jednego państwa podleganie ustawodawstwu państwa zatrudnienia ostateczna nieostateczna tak nie tak nie

Krok: podjęcie decyzji o delegowaniu pracownika do pracy za granicę

Każde z państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ma swój własny system zabezpieczenia społecznego. Aby wyeliminować powstawanie kolizji w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego zostały one skoordynowanie.

Krok: zmiana miejsca wykonywania pracy

Delegowanie pracownika do pracy za granice wiąże się z koniecznością zmiany miejsca wykonywania pracy w umowie o pracę. Zmiany należy dokonać w formie porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.