Skibińska Małgorzata, Zasady rezygnacji z wpłat do PPK

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autor:

Zasady rezygnacji z wpłat do PPK

Zasady rezygnacji z wpłat do PPK

Zasady rezygnacji z wpłat do PPK

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych przewiduje, że pracownicy w określonym wieku, bez składania żadnych oświadczeń czy deklaracji, stają się uczestnikami PPK. Jednakże pracownicy pomiędzy 55. a 70. rokiem życia będą zawierali umowę o prowadzenie rachunku w ramach PPK wyłącznie na swój wniosek. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, oznacza to, iż pozostawiono uczestnikom PPK prawo wyboru – każdy z nich może wypisać się z udziału w Pracowniczym Planie Kapitałowym, jeśli złoży odpowiednią deklarację o rezygnacji. Pracowniczy program emerytalny jest natomiast obowiązkowy dla pracodawcy.

Zasady rezygnacji z wpłat do PPK Uczestnik PPK Uczestnik PPK Uczestnik PPK nie jest automatycznie zapisywany Obowiązek poinformowania instytucji finansowej Uczestnik PPK nie złożył rezygnacji Uczestnik PPK złożył rezygnację Czy Uczestnik PPK ponownie złożył rezygnację z uczestnictwa w PPK? Złożenie deklaracji o rezygnacji z PPK Uczestnik PPK nie składa deklaracji o rezygnacji z PPK Czy Uczestnik PPK będzie automatycznie zapisywany do PPK co 4 lata? Uczestnik PPK jest automatycznie zapisywany do PPK Uczestnik PPK nie pozostaje w programie PPK Czy Uczestnik PPK jest zatrudniony w podmiocie wdrażającym PPK? Uczestnik PPK pozostaje w programie PPK Czy Uczestnik PPK jest automatycznie zapisywany do PPK? Uczestnik PPK jest automatycznie zapisywany do PPK Uczestnik PPK przystąpił do PPK na wniosek Czy Uczestnik PPK składa deklarację o rezygnacji z PPK? Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie

Krok: Czy Uczestnik PPK jest zatrudniony w podmiocie wdrażającym PPK?

Od dnia 1.07.2019 r. do Pracowniczych Planów Kapitałowych mają obowiązek przystąpić firmy, które zatrudniają co najmniej 250 osób, według stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. Firmy, które zatrudniają co najmniej 50 osób, według stanu zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 r., będą zobowiązane do stosowania przepisów od 1.01.2020 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób, według stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r., muszą wdrożyć PPK od 1.07.2020 r. Pozostałe podmioty zatrudniające, czyli pozostałe przedsiębiorstwa, a także podmioty należące do sektora finansów publicznych (m.in. szpitale, szkoły), niezależnie od ich wielkości będą zobowiązane do tworzenia pracowniczych planów kapitałowych dopiero od 1.01.2021 r.

Zgodnie z nowymi regulacjami, mającymi na celu ograniczenie skutków gospodarczych epidemii wywołanej wirusem COVID-19 podmioty zatrudniające na 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób powinny do:

– 27 października 2020 r. zawrzeć umowy o zarządzanie PPK oraz

– 10 listopada 2020 r. zawrzeć umowy o prowadzenie PPK.

W efekcie został zrównany moment uruchomienia PPK u pracodawców zatrudniających od 50 osób do 249 osób oraz u pracodawców zatrudniających od 20 do 49 osób.

Krok: Czy Uczestnik PPK jest automatycznie zapisywany do PPK?

Pracownicze Palny Kapitałowe są systemem w pełni dobrowolnym jednak osoby w określonym wieku zostaną zapisane do PPK z mocy ustawy. Dobrowolność oszczędzania w PPK oznacza m.in., że Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, w każdej chwili zarówno na etapie tworzenia planu w danym podmiocie zatrudniającym, jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości. Jednak nakłanianie uczestnika do rezygnacji z oszczędzania w PPK grozi odpowiedzialnością karną.