Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autor:

Zasady rezygnacji z wpłat do PPK

Zasady rezygnacji z wpłat do PPK

Zasady rezygnacji z wpłat do PPK

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych przewiduje, że pracownicy w określonym wieku, bez składania żadnych oświadczeń czy deklaracji, stają się uczestnikami PPK. Jednakże pracownicy pomiędzy 55. a 70. rokiem życia będą zawierali umowę o prowadzenie rachunku w ramach PPK wyłącznie na swój wniosek. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, oznacza to, iż pozostawiono uczestnikom PPK prawo wyboru – każdy z nich może wypisać się z udziału w Pracowniczym Planie Kapitałowym, jeśli złoży odpowiednią deklarację o rezygnacji. Pracowniczy program emerytalny jest natomiast obowiązkowy dla pracodawcy.

Krok: Czy Uczestnik PPK jest zatrudniony w podmiocie wdrażającym PPK?

Od dnia 1.07.2019 r. do Pracowniczych Planów Kapitałowych mają obowiązek przystąpić firmy, które zatrudniają co najmniej 250 osób, według stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. Firmy, które zatrudniają co najmniej 50 osób, według stanu zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 r., będą zobowiązane do stosowania przepisów od 1.01.2020 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób, według stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r., muszą wdrożyć PPK od 1.07.2020 r. Pozostałe podmioty zatrudniające, czyli pozostałe przedsiębiorstwa, a także podmioty należące do sektora finansów publicznych (m.in. szpitale, szkoły), niezależnie od ich wielkości będą zobowiązane do tworzenia pracowniczych planów kapitałowych dopiero od 1.01.2021 r.

Zgodnie z nowymi regulacjami, mającymi na celu ograniczenie skutków gospodarczych epidemii wywołanej wirusem COVID-19 podmioty zatrudniające na 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób powinny do:

– 27 października 2020 r. zawrzeć umowy o zarządzanie PPK oraz

– 10 listopada 2020 r. zawrzeć umowy o prowadzenie PPK.

W efekcie został zrównany moment uruchomienia PPK u pracodawców zatrudniających od 50 osób do 249 osób oraz u pracodawców zatrudniających od 20 do 49 osób.

Krok: Czy Uczestnik PPK jest automatycznie zapisywany do PPK?

Pracownicze Palny Kapitałowe są systemem w pełni dobrowolnym jednak osoby w określonym wieku zostaną zapisane do PPK z mocy ustawy. Dobrowolność oszczędzania w PPK oznacza m.in., że Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, w każdej chwili zarówno na etapie tworzenia planu w danym podmiocie zatrudniającym, jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości. Jednak nakłanianie uczestnika do rezygnacji z oszczędzania w PPK grozi odpowiedzialnością karną.

Krok: Uczestnik PPK jest automatycznie zapisywany do PPK

Osoby spełniające kryterium wieku, czyli te, które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły 55 roku życia, zostaną zapisane do programu automatycznie, mają jednak możliwość rezygnacji z udziału w programie.

Krok: Uczestnik PPK przystąpił do PPK na wniosek

Osoby, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia, mogą przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek.

Krok: Czy Uczestnik PPK składa deklarację o rezygnacji z PPK?

Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu.

Krok: Złożenie deklaracji o rezygnacji z PPK

Każdy Uczestnik PPK ma możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Aby tego dokonać, musi podpisać specjalne oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Rezygnacja wiąże się też z utratą takich korzyści jak wpłaty pracodawcy czy dopłaty ze strony państwa. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zawiera:

1) Dane dotyczące uczestnika PPK:

– imię (imiona) i nazwisko,

– numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL datę urodzenia,

– serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

2) Nazwę podmiotu zatrudniającego,

3) Oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach złożenia deklaracji.

Rozporządzenie w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych określa wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych oraz szczegółowy zakres zawartych w niej danych.

Krok: Uczestnik PPK nie składa deklaracji o rezygnacji z PPK

Jeżeli Uczestnik PPK nie złożył deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa, wówczas pozostaje w programie PPK i gromadzi środki na swoim indywidualnym rachunku.

Krok: Czy Uczestnik PPK będzie automatycznie zapisywany do PPK co 4 lata?

Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić. Ponadto co 4 lata pracodawca będzie informował pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat. Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK będzie chciał zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną deklarację o rezygnacji.

Krok: Uczestnik PPK jest automatycznie zapisywany do PPK

Uczestnik PPK, który zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, będzie ponownie „zapisywany do systemu” co 4 lata, począwszy od 1.04.2023 r. (następny termin ponownego wznowienia wpłat wypadnie zatem 1.04.2027 r., a kolejny 1.04.2031 r. itd.). Oznacza to, iż podmiot zatrudniający rozpocznie odprowadzanie wpłat na konto PPK, po upływie kolejnych 4 lat, chyba że pracownik ponownie zrezygnuje z ich dokonywania.

Krok: Uczestnik PPK nie jest automatycznie zapisywany

Automatycznie będą zapisywane do PPK osoby, które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły 55 roku życia. Jeśli pracownik ukończył 55 rok życia nie będzie automatycznie zapisywany do PPK, może przystąpić do programu na swój wniosek. Uczestnik, który ukończył 70 rok życia nie będzie miał w ogóle możliwości przystąpienia do PPK.

Krok: Czy Uczestnik PPK ponownie złożył rezygnację z uczestnictwa w PPK?

Pracownik może w każdej chwili złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, jak i może w każdej chwili wnioskować o ich wznowienie (pisemny wniosek o dokonywanie wpłat).

Krok: Obowiązek poinformowania instytucji finansowej

Podmiot zatrudniający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa w PPK, będzie informował o złożeniu deklaracji wybraną instytucję finansową. Począwszy od miesiąca, w którym uczestnik PPK złoży deklarację, podmiot zatrudniający nie będzie dokonywał wpłat za tego uczestnika.