Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracownikom nieobjętym przestojem, przestojem... - OpenLEX

Skibińska Małgorzata, Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracownikom nieobjętym przestojem, przestojem ekonomicznym oraz obniżonym wymiarem czasu pracy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 września 2020 r.
Autor:

Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracownikom nieobjętym przestojem, przestojem ekonomicznym oraz obniżonym wymiarem czasu pracy

Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracownikom nieobjętym przestojem, przestojem ekonomicznym oraz obniżonym wymiarem czasu pracy

Pracodawcy, których dotknęły negatywne konsekwencje spowodowane wystąpieniem COVID-19, mogą starać się o wsparcie polegające na dofinansowaniu wynagrodzeń z FGŚP.

Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracownikom nieobjętym przestojem, przestojem ekonomicznym oraz obniżonym wymiarem czasu pracy Pracodawca Pracodawca Wysokość przyznanych świadczeń Wypłata świadczeń pracownikom Okres na jaki są przyznawane świadczenia Dokumenty niezbędne do uzyskania pomocy Termin wypłaty świadczeń Czy podmiot spełnia warunki do uzyskania pomocy? Dofinansowanie do wynagrodzeń nie przysługuje Analiza czy podmiot jest uprawniony do otrzymania pomocy Podmioty na rzecz których można uzyskać pomoc Spełnione warunki do uzyskania pomocy Niespełnione warunki do uzyskania pomocy Formy pomocy Tak Nie

Krok: Analiza czy podmiot jest uprawniony do otrzymania pomocy

Pomoc na utrzymanie miejsc pracy w postaci dofinansowania wynagrodzeń przysługuje:

– przedsiębiorcom w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), a więc osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującym działalność gospodarczą, a także wspólnikom spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;

– organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.);

– państwowym lub prowadzonym wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucjom kultury, w rozumieniu ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.);

– kościelnym osobom prawnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostka organizacyjna.

Ważne!

Z pomocy może skorzystać zarówno mikro, mały jak i średni, i duży przedsiębiorca.

Krok: Podmioty na rzecz których można uzyskać pomoc

Dofinansowanie wynagrodzeń można otrzymać na:

– pracownika, tj. osobę, z którą został zawarty stosunek pracy;

– osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowę zlecenia albo inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecania. W tym przypadku warunkiem jest podleganie przez te osoby ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu;

– osobę, która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.

Pomoc nie przysługuje względem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.