Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
Autor:

Zasady przekazywania wniosków osoby zatrudnionej do podmiotu zatrudniającego

Zasady przekazywania wniosków osoby zatrudnionej do podmiotu zatrudniającego

Zasady przekazywania wniosków osoby zatrudnionej do podmiotu zatrudniającego

Podmiot zatrudniający w związku z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych ma szereg obowiązków administracyjnych związanych z funkcjonowaniem programu. Jednym z wielu obowiązków jest przekazywanie określonych wniosków, deklaracji, oświadczeń do wybranej instytucji finansowej, część tych obowiązków wynika z przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, a część może wynikać z zawartej umowy o zarzadzanie PPK.

Krok: Analiza jakie wnioski podmiot zatrudniający musi przekazywać do wybranej instytucji finansowej

Podmiot zatrudniający powinien przeanalizować, jakie wnioski złożone przez uczestnika PPK powinien przekazać do wybranej instytucji finansowej. Procedura przekazywania wniosków uczestników PPK, może wynikać z zapisów umowy o zarządzanie PPK.

Krok: Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK

Każdy uczestnik PPK może zrezygnować z PPK, ale będzie musiał złożyć podmiotowi zatrudniającemu – deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Podmiot zatrudniający jest zobowiązany do przekazania informacji do wybranej instytucji finansowej i zarchiwizowania dokumentu.

Krok: Dokonywanie wpłat do PPK

Nawet jeśli uczestnik PPK złoży deklarację z dokonywania wpłat do PPK Podmiot zatrudniający będzie też musiał pamiętać o ponownym odprowadzeniu składek po 4 latach za tego uczestnika PPK, o ile uczestnik PPK ponownie nie złoży deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Obowiązek ponownego odprowadzania składek powstanie dopiero od 1 stycznia 2023 r. Należy dodać, iż uczestnik PPK, nawet jeśli złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w każdym momencie może zmienić swoją decyzję i przystąpić do PPK. Nie musi czekać 4 lat, żeby ponownie zapisać się do PPK.

Krok: · Dokonywanie wpłaty dodatkowej do PPK

Podmiot zatrudniający będzie również zobowiązany do przyjęcia wniosku uczestnika PPK o dokonywanie wpłat dodatkowych. Uczestnik PPK sfinansuje ze swojego wynagrodzenia 2% wpłaty podstawowej, ale może jednocześnie zwiększyć ją o 2% wpłatę dodatkową, czyli łącznie do PPK zostanie przekazane 4% wynagrodzenia uczestnika PPK (ze środków finansowanych przez uczestnika PPK). Podmiot zatrudniający może w tej sytuacji zdecydować, iż oprócz składki podstawowej będzie odprowadzał również składkę dodatkową ale nie jest to jego obowiązek. Nawet jeśli uczestnik PPK zdecydował się na dokonywanie wpłat dodatkowych to w każdym momencie może złożyć wniosek do podmiotu zatrudniającego o rezygnację z jej odprowadzania.

Krok: Zmniejszania wpłaty podstawowej

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może być w określonej sytuacji zmniejszona. Każdy, kto w ciągu miesiąca zarabia nie więcej niż 120% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia (dotyczy wynagrodzeń otrzymywanych z wszystkich źródeł), może obniżyć swoją wpłatę podstawową do 0,5%. Odpowiedni wniosek – deklarację o obniżenie wpłaty podstawowej musi złożyć swojemu podmiot zatrudniającemu, który po jej zweryfikowaniu rozpocznie naliczanie i pobieranie wpłat do PPK w obniżonej wysokości. Uczestnik PPK, który zdecyduje się na przywrócenie wpłaty podstawowej do 2% składa odpowiedni wniosek podmiotowi zatrudniającemu.

Podmiot zatrudniający nie uwzględnia deklaracji, o obniżenie wpłaty podstawowej, w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane w tym podmiocie zatrudniającym, przekracza kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Krok: Odebranie oświadczenia o zawartych umowach o prowadzenie PPK

Uczestnik PPK, który podjął nowe zatrudnienie w ciągu 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca, który nastąpił po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, składa podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK (o ile takie były). W tym oświadczeniu znajdą się nazwy/nazwa instytucji finansowych, z którymi/którą zawarto takie umowy/umowę. Podmiot zatrudniający jest zobowiązany zaraz po zawarciu umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz tego uczestnika PPK poinformować go, że ma też obowiązek złożyć w imieniu wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK prowadzonych do tej pory przez instytucje finansowe.

Krok: Wniosek o przystąpienie do PPK dla osoby pomiędzy 55 a 70 rokiem życia

Do PPK automatycznie przypisane są osoby pomiędzy 18. a 55. rokiem życia. Starsze osoby zapisuje się do PPK na ich wniosek. Podmiot zatrudniający jest zobowiązany do poinformowania osób zatrudnionych, które ukończyły 55. rok życia, a nie ukończyły jeszcze 70 lat, że mogą złożyć wniosek o zawarcie z nimi umowy o prowadzenie PPK. Po 70. roku życia nie można zostać uczestnikiem PPK.

Krok: Obowiązek złożenia wniosku o wypłatę transferową

·

Wybór instytucji finansowej dokonany przez podmiot zatrudniający nie jest wyborem, którego nie można zmienić. Podmiot zatrudniający może wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK i zmienić instytucję finansową. W przypadku gdy nastąpi zmiana instytucji finansowej, to jeśli osoba zatrudniona w firmie miała już zawartą umowę o prowadzenie PPK, to podmiot zatrudniający musi zawrzeć w jej imieniu i na jej rzecz nową umowę o prowadzenie PPK. W dalszym kroku musi poinformować ją o obowiązku złożenia w jej imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jej rachunku, na rachunek PPK prowadzony przez nową instytucję finansową.

Krok: Obowiązek poinformowania instytucji finansowej

Podmiot zatrudniający jest zobowiązany do poinformowania wybranej instytucji finansowej o złożeniu przez uczestnika PPK deklaracji przystąpienia do PPK, rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, złożonych przez uczestnika PPK deklaracjach dotyczących obniżenia składki podstawowej czy opłacania składki dodatkowej. Podmiot zatrudniający w imieniu uczestnika PPK przekazuje także wniosek o wypłatę transferową w przypadku zmiany instytucji finansowej oraz w przypadku zmiany zatrudnienia. Podmiot zatrudniający informuje osoby, które ukończyły 55. rok życia, a nie ukończyły jeszcze 70 lat, że mogą złożyć wniosek o zawarcie z nimi umowy o prowadzenie PPK – w tym zakresie przekazuje tez informację do wybranej instytucji finansowej.