Skibińska Małgorzata, Zasady podlegania zabezpieczeniu społecznemu w przypadku okresu delegowania w ramach świadczenia usług trwającego powyżej 12 miesięcy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 30 lipca 2020 r.
Autor:

Zasady podlegania zabezpieczeniu społecznemu w przypadku okresu delegowania w ramach świadczenia usług trwającego powyżej 12 miesięcy

Zasady podlegania zabezpieczeniu społecznemu w przypadku okresu delegowania w ramach świadczenia usług trwającego powyżej 12 miesięcy

Zasady podlegania zabezpieczeniu społecznemu w przypadku okresu delegowania w ramach świadczenia usług trwającego powyżej 12 miesięcy

Przepisy dyrektywy 96/71 przewidują okresy, po przekroczeniu których delegowanie w ramach świadczenia usług przestaje mieć walor transgraniczny, a zaczyna być uważane za działalność wykonywaną na terytorium państwa przyjmującego w sposób stały. Okres oddelegowania został ograniczony do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy. Po tym okresie oddelegowanie nadal będzie możliwe, jednak konieczne będzie zastosowanie co do zasady wszelkich warunków zatrudnienia przewidzianych w przepisach państwa przyjmującego, które docelowo zrównają pracowników oddelegowanych ze statusem pracowników krajowych.

Zasady podlegania zabezpieczeniu społecznemu w przypadku okresu delegowania w ramach świadczenia usług trwającego powyżej 12 miesięcy Pracodawca Pracodawca Okres delegowania przekracza 24 miesięcy Pozostanie w systemie zabezpieczenia w Polsce Objęcie przepisami zabezpieczenia społecznego państwa przyjmującego Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych Przekroczenie limitu 12 miesięcy (18 miesięcy) Zabezpieczenie społeczne Czy okres delegowania przekracza 24 miesiące? Okres delegowania nie przekracza 24 miesięcy Nie Tak

Krok: Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych

Pracodawca delegujący pracownika (niebędącego pracownikiem tymczasowym) na terytorium RP, w okresie do 12 miesięcy delegowania do pracy w Polsce, ma obowiązek zapewnić mu właściwe warunki zatrudnienia, gwarantujące ochronę minimalną, wynikające z przepisów Kodeksu pracy i innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników. Minimalne warunki przez okres 12 miesięcy (w przypadku złożenia powiadomienia do PIP przez okres 18 miesięcy) obejmują:

– normy i wymiar czasu pracy oraz okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego;

– wymiar urlopu wypoczynkowego;

– wynagrodzenie za pracę (obejmujące wszystkie obowiązkowe składniki wynagrodzenia, w tym dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych);

– bezpieczeństwo i higienę pracy;

– ochronę pracownic w ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego;

– zatrudnianie młodocianych;

– wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko;

– zasadę równego traktowania oraz zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu;

– należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium Polski, do którego pracownik został delegowany, do innego miejsca pracy na lub poza terytorium Polski.

Krok: Przekroczenie limitu 12 miesięcy (18 miesięcy)

W przypadku gdy okres delegowania przekroczy 12 lub 18 miesięcy (w przypadku złożenia umotywowanego powiadomienia do PIP) pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikowi delegowanemu wszelkie warunki zatrudnienia przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach bądź regulacjach wewnątrzzakładowych, jakie przysługują pracownikom zatrudnionym na terytorium Polski. Wyłączenia dotyczą stosowania zasad i trybu zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz klauzul o zakazie konkurencji, jak i pracowniczych programów emerytalnych oraz pracowniczych planów kapitałowych. W praktyce oznacza to, iż pracownicy delegowani oraz pracownicy zatrudnieni w kraju przyjmującym mają takie same uprawnienia pracownicze.