Zasady finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - OpenLEX

Kostrzewa Piotr, Zasady finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2020 r.
Autor:

Zasady finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zasady finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zasady finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zasady finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płatnik składek płatnik składek zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego czy ubezpieczony jest pracownikiem, chałupnikiem, członkiem spółdzielni, zleceniobiorcą lub osobą współpracującą ze zleceniobiorcą, posłem lub senatorem, stypendystą sportowym, słuchaczem KSAP, doktorantem otrzymującym stypendium doktoranckie, osobą odpłatnie wykonującą pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywa kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, osobą odbywającą służbę zastępczą lub osobą pobierającą świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia? składki na ubezpieczenie emerytalne finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczony i płatnik składek, a składki na ubezpieczenia rentowe finansują z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczony i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnik składek składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są finansowane ze środków płatnika składek, ubezpieczonego, budżetu państwa, Funduszu Pracy bądź Funduszu Kościelnego tak nie

Krok: zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego

Zgłoszenie ubezpieczonego do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych sprawia, że płatnik składek jest następnie zobowiązany do rozliczenia i opłacania składek na te ubezpieczenia. Istotną w tym zakresie okolicznością jest to kto i w jakiej części finansuje składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zarówno bowiem imienny raport miesięczny ZUS RCA, jak i deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA obejmuje zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne, w podziale na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz źródła finansowania składek na te ubezpieczenia. Źródła finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostały wskazane w art. 16 u.s.u.s.

Krok: czy ubezpieczony jest pracownikiem, chałupnikiem, członkiem spółdzielni, zleceniobiorcą lub osobą współpracującą ze zleceniobiorcą, posłem lub senatorem, stypendystą sportowym, słuchaczem KSAP, doktorantem otrzymującym stypendium doktoranckie, osobą odpłatnie wykonującą pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywa kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, osobą odbywającą służbę zastępczą lub osobą pobierającą świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia?

Źródła finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uzależnione są od tytułu, z którego ubezpieczony jest objęty tymi ubezpieczeniami. W przypadku zdecydowanie większości ubezpieczonych składki na ubezpieczenie emerytalne są finansowane z własnych środków, w równych częściach, przez ubezpieczonego i płatnika składek. Natomiast składki na ubezpieczenia rentowe są finansowane z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru przez ubezpieczonego i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru przez płatnika składek. Takie zasady finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotyczą takich ubezpieczonych, jak:

a) pracownik,

b) chałupnik,

c) członek spółdzielni,

d) zleceniobiorca,

e) osoba współpracująca ze zleceniobiorcą,

f) poseł i senator,

g) stypendysta sportowy,

h) pobierający stypendium słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP) im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,

i) otrzymujących stypendium doktoranckie doktorantów,

j) osoba odpłatnie wykonująca pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywa kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

k) osoba odbywająca służbę zastępczą,

l) członków rad nadzorczych,

m) osobą pobierająca świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia

(art. 16 ust. 1, 1a i 1b u.s.u.s.).