Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Zasady ewidencjonowania czasu pracy pracowników

Zasady ewidencjonowania czasu pracy pracowników

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.

W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy.

Krok: Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy pracowników

Nakaz ewidencjonowania czasu pracy pracowników, w tym również pracowników niepełnosprawnych, wynika wprost z art. 149 § 1 k.p., zgodnie z którym pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.

Ewidencja czasu pracy ma zatem przede wszystkim przedstawiać rzeczywisty czas pracy pracownika.

Krok: Wybór formy ewidencjonowania czasu pracy

Przepisy kodeksu pracy nie wprowadzają jednolitego wzoru karty ewidencji czasu pracy. Kartę taką, zgodnie ze swoimi potrzebami, opracowuje sam pracodawca.