Zasady doręczania pism przez organ egzekucyjny - OpenLEX

Przybysz Piotr, Zasady doręczania pism przez organ egzekucyjny

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Autor:

Zasady doręczania pism przez organ egzekucyjny

Zasady doręczania pism przez organ egzekucyjny

Zasady doręczania pism przez organ egzekucyjny

Zasady doręczania pism przez organ egzekucyjny zostały unormowane w art. 17c u.p.e.a. Przepis ten został wprowadzony do ustawy z dniem 5.10.2021 r. Nie dotyczy on doręczania pism przez wierzyciela. Wierzyciel doręcza pisma na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, chyba że ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowi inaczej (zob. art. 39 i n. k.p.a. w zw. z art. 18 u.p.e.a.).

Pisma powinny być doręczane przez organ egzekucyjny co do zasady na adres do doręczeń elektronicznych. Równorzędnym sposobem doręczenia jest doręczenie na konto w systemie teleinformatycznym organu albo przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny. Ustawa wskazuje w określonych sytuacjach na powinność doręczenia niektórych pism przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny.

Inne sposoby doręczania pism mogą być wykorzystywane wyłącznie w przypadku niemożności doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych, na konto w systemie teleinformatycznym organu albo lub przez pracownika. W pierwszej kolejności należy wówczas doręczyć pismo za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej. W drugiej kolejności należy doręczyć pismo przesyłką rejestrowaną.

Pisma wierzyciela są natomiast doręczane na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (zob. Sposoby doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym).

Zasady doręczania pism przez organ egzekucyjny organ egzekucyjny organ egzekucyjny ustalenie, czy przepisy szczególne określają sposób doręczenia pisma doręczenie na adres do doręczeń elektronicznych czy doręczenie powinno nastąpić przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny? doręczenie z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej czy doręczenie może nastąpić na adres do doręczeń elektronicznych? czy doręczenie może nastąpić z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej? czy doręczenie może nastąpić na konto w systemie teleinformatycznym organu? doręczenie pisma zgodnie z przepisami szczególnymi doręczenie przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny konieczność doręczenia pisma przez organ egzekucyjny doręczenie na adres do doręczeń elektronicznych doręczenie przesyłką rejestrowaną tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: konieczność doręczenia pisma przez organ egzekucyjny

Pisma są doręczane przez organ egzekucyjny zarówno zobowiązanemu, jak i wierzycielowi oraz innym uczestnikom czynności egzekucyjnych, uczestnikom postępowania egzekucyjnego i innym podmiotom. Konieczność doręczenia pisma przez organ egzekucyjny zachodzi w różnego rodzaju sytuacjach.

Krok: ustalenie, czy przepisy szczególne określają sposób doręczenia pisma

Przepisy szczególne mogą wprowadzać zasady doręczania pism przez organ egzekucyjny inne od zasad określonych w art. 17c u.p.e.a.