Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2019 r.
Autor:

Zasady dokonywania wpłat do PPK

Zasady dokonywania wpłat do PPK

Zasady dokonywania wpłat do PPK

Konsekwencją objęcia podmiotów zatrudniających wymogiem założenia i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest nałożenie na nie obowiązku związanego z dokonywaniem wpłat do PPK. Jeżeli podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego nie dopełni obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

Krok: Finansowanie wpłat do PPK

W zakresie dokonywania wpłat na PPK na podmiocie zatrudniającym ciążą obowiązki zarówno obliczania i dokonywania wpłat finansowanych przez ten podmiot do wybranej instytucji finansowej, jak również obliczania, pobierania od uczestnika PPK i dokonywania wpłat do wybranej instytucji finansowej kwoty finansowanej przez uczestnika. Realizacja obowiązków podmiotu zatrudniającego w zakresie dokonywania wpłat do PPK wymaga dostosowania systemu kadrowo-płacowego do wymogów związanych z nowymi obciążeniami publicznoprawnymi. Wpłaty w ramach PPK finansują zarówno podmiot zatrudniający, jak i uczestnik PPK. Każdy z nich jest zobowiązany do finansowania z własnych środków wpłaty podstawowej w określonej ustawowo wysokości z możliwością zadeklarowania dobrowolnej wpłaty dodatkowej.

Krok: Kto finansuje wpłatę do PPK?

Wysokość wpłat określona jest procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK, przy czym wynagrodzenie rozumiane jest jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK.

Ważne!

W przypadku pracowników podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe co do zasady stanowi przychód osiągany u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (czyli wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia wypłacane przez pracodawcę). Wyjątek dotyczy takich przychodów osiąganych przez pracowników z tytułu zatrudnienia, które z mocy przepisów szczególnych podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację