Skibińska Małgorzata, Zasady dokonywania wpłat do PPK

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
Autor:

Zasady dokonywania wpłat do PPK

Zasady dokonywania wpłat do PPK

Zasady dokonywania wpłat do PPK

Konsekwencją objęcia podmiotów zatrudniających wymogiem założenia i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest nałożenie na nie obowiązku związanego z dokonywaniem wpłat do PPK. Jeżeli podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego nie dopełni obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości od 1000zł do 1 000 000zł

Zasady dokonywania wpłat do PPK Podmiot zatrudniający Podmiot zatrudniający Pierwsza wpłata do PPK Kolejna wpłata do PPK Przekazanie wpłat do wybranej instytucji finansowej Finansowanie wpłat do PPK Kto finansuje wpłatę do PPK? Wpłatę finansuje podmiot zatrudniający Wpłatę finansuje uczestnik PPK Czy jest realizowana pierwsza wpłata do PPK ? Tak Nie

Krok: Finansowanie wpłat do PPK

W zakresie dokonywania wpłat na PPK na podmiocie zatrudniającym ciążą obowiązki zarówno obliczania i dokonywania wpłat finansowanych przez ten podmiot do wybranej instytucji finansowej, jak również obliczania, pobierania od uczestnika PPK i dokonywania wpłat do wybranej instytucji finansowej kwoty finansowanej przez uczestnika. Realizacja obowiązków podmiotu zatrudniającego w zakresie dokonywania wpłat do PPK wymaga dostosowania systemu kadrowo-płacowego do wymogów związanych z nowymi obciążeniami publicznoprawnymi. Wpłaty w ramach PPK finansują zarówno podmiot zatrudniający, jak i uczestnik PPK. Każdy z nich jest zobowiązany do finansowania z własnych środków wpłaty podstawowej w określonej ustawowo wysokości z możliwością zadeklarowania dobrowolnej wpłaty dodatkowej.

Krok: Kto finansuje wpłatę do PPK?

Wysokość wpłat określona jest procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK, przy czym wynagrodzenie rozumiane jest jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK.

Ważne!

W przypadku pracowników podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe co do zasady stanowi przychód osiągany u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (czyli wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia wypłacane przez pracodawcę). Wyjątek dotyczy takich przychodów osiąganych przez pracowników z tytułu zatrudnienia, które z mocy przepisów szczególnych podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek.