Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
Autor:

Zasady dokonywania wpłat do PPK

Zasady dokonywania wpłat do PPK

Zasady dokonywania wpłat do PPK

Konsekwencją objęcia podmiotów zatrudniających wymogiem założenia i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest nałożenie na nie obowiązku związanego z dokonywaniem wpłat do PPK. Jeżeli podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego nie dopełni obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości od 1000zł do 1 000 000zł

Krok: Finansowanie wpłat do PPK

W zakresie dokonywania wpłat na PPK na podmiocie zatrudniającym ciążą obowiązki zarówno obliczania i dokonywania wpłat finansowanych przez ten podmiot do wybranej instytucji finansowej, jak również obliczania, pobierania od uczestnika PPK i dokonywania wpłat do wybranej instytucji finansowej kwoty finansowanej przez uczestnika. Realizacja obowiązków podmiotu zatrudniającego w zakresie dokonywania wpłat do PPK wymaga dostosowania systemu kadrowo-płacowego do wymogów związanych z nowymi obciążeniami publicznoprawnymi. Wpłaty w ramach PPK finansują zarówno podmiot zatrudniający, jak i uczestnik PPK. Każdy z nich jest zobowiązany do finansowania z własnych środków wpłaty podstawowej w określonej ustawowo wysokości z możliwością zadeklarowania dobrowolnej wpłaty dodatkowej.

Krok: Kto finansuje wpłatę do PPK?

Wysokość wpłat określona jest procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK, przy czym wynagrodzenie rozumiane jest jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK.

Ważne!

W przypadku pracowników podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe co do zasady stanowi przychód osiągany u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (czyli wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia wypłacane przez pracodawcę). Wyjątek dotyczy takich przychodów osiąganych przez pracowników z tytułu zatrudnienia, które z mocy przepisów szczególnych podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek.

Krok: Wpłatę finansuje podmiot zatrudniający

Podmiot zatrudniający:

– jest obowiązany finansować wpłaty podstawowe do PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia uczestnika, a przy tym

– może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia uczestnika.

Wpłata dodatkowa dokonywana przez podmiot zatrudniający może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo na podstawie wewnątrzzakładowych postanowień płacowych.

Ważne!

Należy również dodać, że wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są naliczane z wynagrodzenia brutto (przed dokonaniem potrąceń publicznoprawnych) i są zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto wliczają się one do kosztów uzyskania przychodów (za wyjątkiem wpłat naliczanych od premii i nagród).

Krok: Wpłatę finansuje uczestnik PPK

Uczestnik PPK:

– jest obowiązany finansować wpłaty podstawowe do PPK w wysokości 2% wynagrodzenia (co do zasady), ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągnięte z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekroczy kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. W 2019 r. limit ten wyniesie 2700zł (1,2 × 2250 zł), a przy tym

– może zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są naliczane z wynagrodzenia brutto i potrącane z wynagrodzenia netto (po opodatkowaniu).

Ważne!

Uczestnik PPK oprócz kosztu wpłaty podstawowej do PPK i ewentualnie wpłaty dodatkowej (jeśli ją zadeklaruje) ponosi również koszt podatku dochodowego od kwoty wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający (podstawowej i ewentualnej dodatkowej, jeśli została przez taki podmiot zadeklarowana).

Krok: Pierwsza wpłata do PPK

Obowiązek dokonania pierwszych wpłat powstaje w kolejnym miesiącu po zawarciu umowy o prowadzenie PPK.

Ważne!

Powyższe oznacza, że pierwsze wpłaty przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 250 osób będą musiały być dokonane do 15.11.2019 r.

Roszczenia z tytułu wpłat do PPK ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. W zakresie nieuregulowanym w przepisach o PPK do wpłat na rzecz PPK znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Krok: Kolejna wpłata do PPK

Wpłaty na PPK powinny być dokonywane, co do zasady, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Jeżeli jednak wynagrodzenie wypłacane jest w okresach krótszych niż miesiąc, wpłaty należne za miesiąc dokonywane są w terminie do ostatniego dnia miesiąca.