Zasada trwałości decyzji ostatecznych - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Zasada trwałości decyzji ostatecznych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zasada trwałości decyzji ostatecznych

Zasada trwałości decyzji ostatecznych

Zasada trwałości decyzji ostatecznych

Procedura ma na celu przybliżenie celu istnienia zasady trwałości decyzji ostatecznych w systemie prawa podatkowego oraz praktyki stosowania tej zasady przez organy podatkowe.

Zasada trwałości decyzji ostatecznych organ podatkowy organ podatkowy praktyka organów w realizowaniu zasady trwałości decyzji ostatecznych brak zgodności z procedurą zgodność z procedurą brak trwałości zaświadczeń brak możliwości zastąpienia postępowania odwoławczego związanie treścią decyzji ścisła wykładania przepisów trybów nadzwyczajnych zaskarżania decyzji ostatecznych przestrzeganie zasady naruszenie zasady wznowienie postępowania podatkowego stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej wygaśnięcie decyzji organu I instancji wniesienie odwołania przez podmiot niebędący stroną ostateczność części decyzji stabilizacja porządku prawnego (!) zasada  trwałości decyzji  ostatecznych domniemanie prawidłowości decyzji ostatecznej przesłanki zasady trwałości decyzji ostatecznych ostateczność decyzji trwałość decyzji ostatecznych wyjątki od zasady przestrzeganie zasady

Krok: (!) zasada trwałości decyzji ostatecznych

Zasada trwałości decyzji ostatecznych jest jedną z zasad ogólnych postępowania podatkowego (zob. procedura Ogólne zasady postępowania podatkowego), która służy ochronie ogólnego porządku prawnego i chroni przed wielokrotnym rozstrzyganiem tych samych spraw (zob. wyrok NSA z dnia 16 marca 2011 r., II FSK 708/10). Decyzja ostateczna ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą prawną stanowi przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami. Słowem tożsamość musi dotyczyć podmiotów oraz przedmiotu orzekania, tj. podstawy prawej, podstawy faktycznej i treści żądania strony ( wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 r., I SA/Wr 1032/12).

Uwaga! Ryzyko: Należy mieć na uwadze, że nie wystarczy powołać się na zasadę ogólną, lecz należy powiązać jej naruszenie z odpowiednimi przepisami stanowiącymi wykonanie danej zasady ogólnej (zob. wyrok NSA z dnia 1 marca 2013 r., II FSK 2941/12).

Krok: ostateczność decyzji

Decyzja podatkowa jest ostateczna, jeśli:

1) strona nie wniosła odwołania;

2) organ odwoławczy stwierdził niedopuszczalność odwołania, uchybienie terminowi do jego wniesienia lub upływ terminu do wniesienia odwołania bez zaskarżenia decyzji (art. 228 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm. - dalej o.p.);

3) została wydana przez organ odwoławczy.