Musiał Krzysztof J., Zasada szybkości działania

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zasada szybkości działania

Zasada szybkości działania

Zasada szybkości działania

Procedura ma na celu przybliżenie celu istnienia zasady szybkości działania w systemie prawa podatkowego oraz praktyki stosowania tej zasady przez organy podatkowe.

organ podatkowy organ podatkowy materiał dowodowy z innych spraw brak zgodności z procedurą zgodność z procedurą przestrzeganie zasady przestrzeganie zasady naruszenie zasady okres analizy wniosku praktyka organów w zapewnianiu szybkości działania tożsamość spraw wpływ innych zasad przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia (!) zasada  szybkości  działania przesłanki zasady szybkości działania wnikliwość działania szybkość działania niezwłoczność działania

Krok: (!) zasada szybkości działania

Zasada szybkości działania jest jedną z zasad ogólnych postępowania podatkowego (zob. procedura Ogólne zasady postępowania podatkowego, która wiąże się z obowiązkiem organów do załatwiania sprawy wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

Uwaga! Ryzyko: Należy mieć na uwadze, że nie wystarczy powołać się na zasadę ogólną, lecz należy powiązać jej naruszenie z odpowiednimi przepisami stanowiącymi wykonanie danej zasady ogólnej (zob. wyrok NSA z dnia 1 marca 2013 r., II FSK 2941/12).

Krok: wnikliwość działania

Wnikliwe działanie organu to nakaz dogłębnego zbadania sprawy, niepoprzestania na warstwie oczywistych informacji.

Obowiązek podejmowania działań wnikliwych wprost nawiązuje do zasady prawdy obiektywnej. Chodzi tu o wyczerpujące zbadanie wszystkich okoliczności faktycznych związanych z określoną sprawą, aby w ten sposób stworzyć jej rzeczywisty obraz i uzyskać podstawę do trafnego zastosowania przepisu prawa (wyrok WSA w Łodzi z dnia 9 lutego 2012 r., I SA/Łd 1538/11).