Zasada praworządności - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Zasada praworządności

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zasada praworządności

Zasada praworządności

Zasada praworządności

Procedura ma na celu przybliżenie celu istnienia zasady praworządności w systemie prawa podatkowego oraz praktyki stosowania tej zasady przez organy podatkowe.

Zasada praworządności organ podatkowy organ podatkowy in dubio pro tributario przestrzeganie zasady uchylenie rozstrzygnięcia uwzględnianie przepisów poza podatkowych badanie konstytucyjności przepisów przestrzeganie zasady naruszenie zasady praktyka organów w realizowaniu zasady praworządności stosowanie prawa a wykładnia wersje czasowe przepisów brak możliwości oceny ekonomii działania strony brak zgodności z procedurą zasada praworządności zgodność z procedurą charakter zasady zasada konstytucyjna źródła prawa elementy konstytucyjne podatków

Krok: zasada praworządności

Z zasady tej wynika, że organy podatkowe mają obowiązek działać na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i w toku postępowania stać na straży praworządności. Organy nie mogą działać według zasady „dozwolone jest wszystko to, co nie jest przez prawo zakazane”.

Wszystkie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.) - dalej o.p., traktuje się jako konkretyzację zasad ogólnych.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego utrwalone jest stanowisko, że aby skutecznie podnieść w skardze kasacyjnej naruszenie zasady państwa prawnego trzeba wykazać, że sąd naruszając (ściśle wskazane) przepisy prawa powszechnie obowiązującego wydał orzeczenie, które z uwagi na skutki, jakie wywołuje, nie da się pogodzić z porządkiem prawnym demokratycznego państwa prawnego (wyrok NSA z dnia 4 marca 2014 r., I FSK 98/13).

Krok: zasada konstytucyjna

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) - dalej Konstytucja RP, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja RP stanowi inaczej.

Oznacza to, że każde rozstrzygnięcie organu musi mieć podstawę prawną.