Zasada jawności - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Zasada jawności

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zasada jawności

Zasada jawności

Zasada jawności

Procedura ma na celu przybliżenie celu istnienia zasady jawności w systemie prawa podatkowego oraz praktyki stosowania tej zasady przez organy podatkowe.

Zasada jawności organ podatkowy organ podatkowy odbiór korespondencji przez dorosłego domownika brak zgodności z procedurą zgodność z procedurą przestrzeganie zasady ujawnienie danych o stronie kontrahentom przestrzeganie zasady naruszenie zasady dostęp do akt i informacji dla urzędników państwowych i służb zgoda MF na ujawnienie informacji weryfikacja zaświadczeń praktyka organów w realizowaniu zasady jawności (!) zasada  jawności przesłanki zasady jawności jawność krąg osób mających dostęp do sprawy wyjątki od zasady

Krok: (!) zasada jawności

Zasada jawności jest jedną z zasad ogólnych postępowania podatkowego (zob. procedura Ogólne zasady postępowania podatkowego), która wiąże się z uprawnieniem dostępu do sprawy wyłącznie dla strony lub jej pełnomocnika.

Uwaga! Ryzyko: Należy mieć na uwadze, że nie wystarczy powołać się na zasadę ogólną, lecz należy powiązać jej naruszenie z odpowiednimi przepisami stanowiącymi wykonanie danej zasady ogólnej (zob. wyrok NSA z dnia 1 marca 2013 r., II FSK 2941/12).

Krok: jawność

Postępowanie jest jawne wyłącznie dla strony, co oznacza, iż dla pozostałych osób niemających przymiotu strony jest ono niejawne. Postępowanie jest jawne nie tylko dla strony, lecz także dla organu je prowadzącego. Postulat jawności ma na celu ochronę strony przed wydostaniem się informacji o niej na zewnątrz organu, a także uprawnienie strony do informacji o stanie postępowania (zob. procedura Zasada informowania), jak i do akt sprawy (zob. procedura Zasada czynnego udziału strony.