Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 18 czerwca 2016 r.
Autor:

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Procedura dotyczy trybu wnoszenia i rozpatrzenia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Krok: (!) kwestionowanie zasadności prowadzenia egzekucji administracyjnej

Instytucja zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym jest podstawowym środkiem ochrony przed niezgodnym z prawem skierowaniem i prowadzeniem w odniesieniu do majątku zobowiązanego egzekucji administracyjnej. Z tego względu ustawodawca ogranicza krąg podmiotów uprawnionych do ich wniesienia wyłącznie do zobowiązanego (art. 27 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm. - dalej u.p.e.a.). Wykluczona jest możliwość wniesienia zarzutów przez pozostałych uczestników postępowania, w tym zwłaszcza przez wierzyciela, którego rola ograniczona została w tym przypadku do wypowiedzenia się w sprawie wniesionego zarzutu.

Uwaga! Ryzyko: Jeżeli z uwagi na stadium postępowania egzekucyjnego nie przysługuje dłużnikowi środek zaskarżenia w postaci zarzutów to skarga na czynności egzekucyjne, o której mowa w art. 54 u.p.e.a., nie może stanowić takiego właśnie konkurencyjnego środka zaskarżenia; z tych względów nie mogą być przedmiotem rozpoznania zarzuty przedawnienia zobowiązania objętego egzekucją (zob. wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2013 r., II FSK 2988/11).

Krok: wniesienie wniosku w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

Zarzuty wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego. W myśl art. 27 § 1 pkt 9 u.p.e.a., tytuł wykonawczy powinien zawierać pouczenie o możliwości wniesienia tego środka prawnego. Uchybienie terminowi do wniesienia zarzutów czyni czynność zobowiązanego prawnie nieskuteczną. Termin ten może zostać jednak przywrócony. Mają wówczas zastosowanie przepisy art. 58 i 59 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) - dalej k.p.a., zgodnie z którymi w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Niedopuszczalnym jest natomiast umorzenie postępowania w sprawie z zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym z tej przyczyny, że egzekucja została skutecznie zakończona przed upływem terminu do zgłoszenia zarzutu. 7-dniowy termin jest ustawowym uprawnieniem zobowiązanego i nie może być skrócony z powodu jego wypłacalności (wyrok NSA z dnia 15 grudnia 1998 r., SA 1593/97).

Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym nie jest środkiem odwoławczym od tytułu wykonawczego i nie zobowiązuje organu do zbadania poprawności tego tytułu, bez względu na treść złożonych zarzutów. To na osobie, do której skierowano tytuł wykonawczy, spoczywa obowiązek wskazania, na której z okoliczności wymienionych w art. 33 u.p.e.a. opiera swój zarzut (zob. wyrok NSA z dnia 6 maja 2014 r., II OSK 2903/12).

Zgłoszenie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 § 1 pkt 1–7, 9 i 10 u.p.e.a. zawiesza postępowanie egzekucyjne do czasu wydania ostatecznego postanowienia w przedmiocie zgłoszonego zarzutu, o ile wierzyciel po otrzymaniu zarzutu nie wystąpi z uzasadnionym wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego. W okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny może dokonać na podstawie tytułu wykonawczego zabezpieczenia na wniosek wierzyciela lub z urzędu. W zakresie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. g u.p.e.a., zabezpieczenia nie stosuje się.

Wstrzymanie czynności egzekucyjnych oznacza wstrzymanie wykonania wszystkich lub części zastosowanych środków egzekucyjnych, które nie powoduje uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych (art. 1a pkt 15 u.p.e.a.). Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego oznacza natomiast wstrzymanie wykonania zastosowanych środków egzekucyjnych, które nie powoduje uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych, oraz niepodejmowanie nowych środków egzekucyjnych (art. 1a pkt 16 u.p.e.a.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?