Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 8 października 2019 r.
Autorzy:

Zarządzenie asystenta sędziego o wezwaniu do uiszczenia opłaty

Zarządzenie asystenta sędziego o wezwaniu do uiszczenia opłaty

Zarządzenie asystenta sędziego o wezwaniu do uiszczenia opłaty

Kompetencje asystentów sędziów do wydania zarządzeń dotyczą wszelkich czynności przewodniczącego za wyjątkiem zarządzenia o zwrocie pisma procesowego (w tym pozwu), a więc w szczególności zarządzeń o:

- wydaniu z akt sprawy zapisu dźwięku (art. 9 § 2 k.p.c.),

- zawiadomieniu o bezskuteczności pisma wniesionego z pominięciem systemu teleinformatycznego (art. 125 § 22 k.p.c.) lub pisma wniesionego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego bez należnej opłaty (art. 130 § 7 k.p.c.),

- wezwaniu do usunięcia braków formalnych lub opłacenia pisma procesowego (art. 130 § 1, art. 1301 § 1 i art. 1303 § 2 k.p.c.),

- wezwaniu do uiszczenia zaliczki na wydatki (art. 1304 § 2 i 3 k.p.c.),

- ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu (art. 144 § 1 i 2 k.p.c.),

- wyznaczeniu posiedzenia (art. 149 § 1 k.p.c.),

- wezwaniu stron do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym polubownych metod rozwiązywania sporów (art. 1838 § 4 k.p.c.) lub na posiedzenie niejawne w celu wysłuchania stron w sprawie skierowania do mediacji (art. 1838 § 5 k.p.c.),

- wniesieniu odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie (art. 207 § 2 k.p.c.) i zobowiązaniu stron do złożenia dalszych pism przygotowawczych (art. 207 § 3 k.p.c.),

- przyznaniu świadkowi zaliczki na koszty podróży i utrzymanie w miejscu przesłuchania (art. 277 k.p.c.) lub o przyznaniu biegłemu zaliczki na poczet wydatków (art. 288 k.p.c.),

- wezwaniu powoda do uzupełnienia pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym po przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej (art. 50537 § 1 i 2 k.p.c.).

W wypadku każdego zarządzenia asystenta sędziego przewodniczący może je w każdym czasie uchylić lub zmienić. Natomiast tylko w razie wezwania do uiszczenia opłaty strona ma sama możliwość zakwestionowania zarządzenia asystenta sędziego przez złożenie zastrzeżenia.

Krok: wydanie zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia opłaty

Pisma podlegające opłacie zostały wymienione w art. 3 u.k.s.c. W poszczególnych przepisach ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych doprecyzowano zaś wysokość opłat.

Pisma wnoszone przez kilka osób, co do zasady, podlegają jednej opłacie. Tylko współuczestnicy formalni uiszczają opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania (art. 4 ust. 1 u.k.s.c.).

Pismo jest nienależycie opłacone, gdy w ogóle nie uiszczono od niego koniecznej opłaty, bądź gdy uiszczona opłata jest niższa od należnej. Uiszczenie opłaty w wysokości wyższej niż wymagana nie skutkuje nienależytym opłaceniem pisma. Nienależna część opłaty podlega zwrotowi (art. 80 ust. 1 u.k.s.c.).

Nienależyte opłacenie pisma rodzi konieczność wezwania do uiszczenia należnej opłaty, w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pisma (art. 130 § 1 k.p.c.), chyba, że pismo zostało wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego i podlegało opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu, albowiem wówczas pismo zwraca się bez wzywania (art. 1302 § 1 k.p.c.).

Krok: uiszczenie opłaty

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?