Janiszowski-Downarowicz Rafał, Zarządzanie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 12 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Zarządzanie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki

Zarządzanie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki

Zarządzanie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki

Zarządzanie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki sąd okręgowy sąd okręgowy możliwe decyzje sądu otrzymanie wniosku postanowienie o odmowie udzielania zgody na prowadzenie kontroli operacyjnej postanowienie o udzieleniu zgody na prowadzenie kontroli operacyjnej PG lub właściwy prokurator okręgowy PG lub właściwy prokurator okręgowy pisemna zgoda na zarządzenie kontroli otrzymanie wniosku policja jednostka policji komendant policji policja jednostka policji komendant policji czy zastosowane w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych środki okazały się bezskuteczne lub nieprzydatne? prowadzenie kontroli operacyjnej dalsze prowadzenie kontroli operacyjnej wstrzymanie kontroli operacyjnej i zniszczenie materiałów wykonywanie czynności operacyjno - rozpoznawczych powstrzymanie się od zarządzenia kontroli operacyjnej otrzymanie zgody czy zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki otrzymanie odmowy równocześnie otrzymanie zgody wniosek o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej oczekiwanie na decyzję sądu wniosek o wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem o zarządzenie kontroli operacyjnej zarządzenie kontroli operacyjnej złożenie wniosku do sądu o zatwierdzenie kontroli nie tak nie tak 5 dni

Krok: wykonywanie czynności operacyjno - rozpoznawczych

W granicach swych zadań, w celu przeciwdziałaniu przestępstwom i wykroczeniom, poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości albo poszukiwania osób zaginionych funkcjonariusze policji wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach (zob.: Wykonywanie czynności zleconych przez sąd, prokuraturę i inne organ administracji państwowej lub samorządu terytorialnego). Omawiany przepis dotyczy prowadzenia przez policję czynności operacyjno-rozpoznawczych w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowodów ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw:

1. określonych w art. 148–150, art. 134, art. 135 § 1, art. 136 § 1, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 i 3, art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 166, art. 167, art. 173 § 1 i 3, art. 189, art. 189a, art. 200a, art. 200b, art. 211a, art. 223, art. 224a, art. 228 § 1 i 3–5, art. 229 § 1 i 3-5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 231 § 2, art. 232, art. 245, art. 246, art. 252 § 1–3, art. 258, art. 267 § 1-4, art. 268a § 1 i 2, art. 269, art. 269a, art. 269b § 1, art. 270a § 1 i 2, art. 271a § 1 i 2, art. 277a § 1, art. 279 § 1, art. 280–282, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 287a § 1, art. 296 § 1–3, art. 296a § 1, 2 i 4, art. 299 § 1–6 oraz art. 310 § 1, 2 i 4 k.k.,

2. określonych w art. 46 ust. 1, 2 i 4, art. 47 oraz art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

3. określonych w art. 178–183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 99–100 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

4. przeciwko obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 297–306 k.k., powodujących szkodę majątkową lub skierowanych przeciwko mieniu, jeżeli wysokość szkody lub wartość mienia przekracza pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów,

5. przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, gdy pokrzywdzonym jest małoletni albo gdy treści pornograficzne, o których mowa w art. 202 k.k., obejmują udział małoletniego,

6. określonych w rozdziale 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w rozdziale 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, w rozdziale 11a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz w rozdziale 6 ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

7. skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów,

8. skarbowych, o których mowa w art. 107 § 1 k.k.s.,

9. nielegalnego wytwarzania, posiadania lub obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich prekursorami lub nowymi substancjami psychoaktywnymi oraz materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi.,

10. określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny,

11. określonych w art. 43–46 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,

12. ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej.

13. o których mowa powyżej, oraz o których mowa w art. 45 § 2 Kodeksu karnego albo art. 33 § 2 Kodeksu karnego skarbowego – w celu ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem w związku z tymi przestępstwami.

Krok: powstrzymanie się od zarządzenia kontroli operacyjnej

Jeżeli środki stosowane w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych podjętych w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowodów ściganych z oskarżenia publicznego, wymienionych powyżej przestępstw okazały się wystarczające i skutecznie osiągnęły zamierzony cel, nie występuje się z wnioskiem o zarządzenie kontroli operacyjnej.